Obchodní jmění (Obchodní majetek)

Pojem obchodní jmění byl používán do konce roku 2000 v rámci obchodního zákoníku. Od roku 2001 se používá přesnější termín obchodní majetek.

Co je jmění

Nejprve se podíváme na pojem jmění, pro které se používá také označení majetek či vlastnictví. Slovo jmění vzniklo vyjmutí ze slova “míti”. V občanském zákoníku z roku 1964, který platit do roku 2013, nebylo jmění vůbec definováno.

Od roku 2013 nový občanský zákoník definuje jmění pro všechny osoba, nepodnikatele i podnikající. Jmění se myslí souhrn veškerého majetku a dluhů. To tedy znamená, že jmění může mít i zápornou hodnotu. To je tzv. předlužené jmění. 

Jmění představuje souhrn majetku osoby a jejích dluhů. To znamená, že se jedná o všechna aktiva i pasiva. Do jmění patří nejen movitý majetek, ale také práva a závazky mající určitou hospodářskou hodnotu. 

Co je obchodní jmění (obchodní majetek)

Obchodní jmění definuje obchodní zákoník. Od roku 2001 se používá pojem obchodní majetek. Obchodní jmění označuje soubor obchodního majetku, který patří podnikateli a slouží k jeho podnikání.

Konkrétně se může jednat o movité i nemovité věci, pohledávky, penězi ocenitelná práva (např. obchodní tajemství), práva obchodní firmy a závazků spojených s podnikáním. 

Obchodní jmění a legislativa

Obchodní zákoník - Podnik a obchodní jmění:

§ 5
(1) Podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit.

(2) Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí podniku.

§ 6
(1) Obchodním majetkem podnikatele, který je fyzickou osobou, se pro účely tohoto zákona rozumí majetek (věci, pohledávky a jiná práva a penězi ocenitelné jiné hodnoty), který patří podnikateli a slouží nebo je určen k jeho podnikání. Obchodním majetkem podnikatele, který je právnickou osobou, se rozumí veškerý jeho majetek.

(2) Pro účely tohoto zákona se soubor obchodního majetku a závazků vzniklých podnikateli, který je fyzickou osobou, v souvislosti s podnikáním označuje jako obchodní jmění (dále jen "jmění"). Jměním podnikatele, který je právnickou osobou, je soubor jeho veškerého majetku a závazků.

(3) Čistým obchodním majetkem je obchodní majetek po odečtení závazků vzniklých podnikateli v souvislosti s podnikáním, je-li fyzickou osobou, nebo veškerých závazků, je-li právnickou osobou.

(4) Vlastní kapitál tvoří vlastní zdroje financování obchodního majetku podnikatele a v rozvaze se vykazuje na straně pasiv.