Obchodní majetek

Od roku 2014 je majetek právně definován v občanském zákoníku (§ 495) a to pro všechny osoby - nepodnikající i podnikající. Zvláštní kategorii pak představuje obchodní majetek u podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

Obchodní majetek versus obchodní jmění

Obchodní majetek představuje souhrn aktiv, tedy věcí, pohledávek a práv, které fyzické nebo právnické osobě patří. Majetek zahrnuje veškeré majetkové hodnoty, tedy všechny věci v právním smyslu.

Pokud se k souhrnu aktiv připočítají dluhy (pasiva), jedná se o obchodní jmění. Obchodní jmění může mít i zápornou hodnotu. To je tzv. předlužené jmění. 

Dělení obchodního majetku

Obchodní majetek se dělí na:

 • Obchodní majetek u podnikající fyzické osoby - soubor věcí, pohledávek a práv penězi ocenitelné hodnoty (např. obchodní tajemství, právo obchodní firmy)
 • Obchodní majetek u podnikající právnické osoby - veškerý majetek firmy

Obchodní majetek u podnikající fyzické osoby

V tomto případě obchodní majetek představuje souhrn věcí, pohledávek a práv ocenitelných penězi, které podnikající fyzická osoba (OSVČ) vlastní a uvádí v daňové evidence, která je součástí daňového přiznání k dani z příjmu.

 • dlouhodobý hmotný majetek
 • zásoby
 • pohledávky včetně poskytnutých úvěrů a půjček
 • závazky včetně přijatých úvěrů a půjček

Fyzická osoba se může rozhodnout, zda majetek užívaný k podnikání, do obchodního majetku zahrne či nikoliv. U poplatníka, který uplatňuje výdaje paušálem (procento z příjmu) a poplatník zdaňující příjmy z pronájmu obchodní majetek neexistuje.

§ 4 odst. 4 Zákona o dani z příjmů
(4) Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů fyzických osob se pro účely daní z příjmů rozumí část majetku poplatníka, o které bylo nebo je účtováno anebo je nebo byla uvedena v daňové evidenci. Dnem vyřazení určité složky majetku z obchodního majetku poplatníka se rozumí den, kdy poplatník o této složce majetku naposledy účtoval nebo ji naposledy uváděl v daňové evidenci.

Vložení do obchodního majetku

Majetek lze prostě koupit a zapsat do výdajů formou odpisů nebo přímo. Do obchodního majetku lze vložit také starší majetek. U staršího majetku lze uplatňovat také výdaje vynaložené na opravu, údržbu či technické zhodnocení.

§ 25 odst. 1 písm. u) Zákona o daních z příjmů
u) výdaje na osobní potřebu poplatníka; včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, který poplatník uvedený v § 2 nezařadí do obchodního majetku podle § 4 odst. 4

Vložení nemovitosti do obchodního majetku

Nemovitost může být do obchodního majetku zahrnuta celá nebo její část u podílového spoluvlastnictví a to ve výši spoluvlastnického podílu. Není přitom důležitá, zda je nemovitost k podnikání používaná celá, zčásti, nebo je využívána pro jinou samostatně výdělečnou činnost.

Výdaje na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení lze zařadit mezi daňově uznatelné výdaje pouze tehdy, pokud je nemovitost zařazena v obchodním majetku podnikající fyzické osob (viz. paragraf výše).

V případě společného jmění manželů lze nemovitost, která je používaná jedním z nich nebo oběma k podnikání, vložit také do obchodního majetku. Učinit tak může pouze jeden z manželů. Výdaje související s nemovitostí lze rozdělit mezi oba manžele v poměru, v jakém ji používají k podnikatelské činnosti.

Automobil jako součást obchodního majetku

Další běžnou součástí je automobil využívány pro podnikaní. Aby bylo možné výdaje na opravu, údržbu či technické zhodnocení zařadit mezi daňově uznatelné výdaje, musí být automobil zařazený v obchodním majetku.

Mezi nejčastější výdaje související s provozem automobilu patří:

 • odpisy
 • spotřeba pohonných hmot
 • oleje a další provozní kapaliny
 • výdaje na opravy a údržbu včetně technických prohlídek a měření emisí
 • nákup letních a zimních pneumatik
 • pojištění vozidel (povinné ručení i havarijní pojištění)
 • dálniční známka
 • parkovací poplatky
 • silniční daň

Všechny výdaje musí být prokazatelné například prostřednictvím účtenek a fakturu za nákup, opravy, servis apod. K prokázání výdajů na pohonné hmoty obvykle slouží kniha jízd.

Vyřazení z obchodního majetku

Obchodní majetek lze vyřadit do osobního užívání kdykoliv formou protokolu o vyřazení nebo vložením poznámky do evidence drobného majetku. Při vyřazení z obchodního majetku není nutné odvádět DPH, pokud nebyl uplatněn nárok na odpočet DPH při jeho pořízení.

Způsoby vyřazení z obchodního majetku:

 • prodej
 • darování
 • likvidace
 • převod do osobního užívání

Evidence obchodního majetku v daňové evidenci

Při vedení daňové evidence není nutné dodržovat účetní předpisy, je tedy na každé podnikající fyzické osobě, jakou formu evidenci si zvolí. Inventuru majetku je pouze nutné dodržet k datům 1. ledna a 31. prosince.

Obchodní majetek u právnické osoby

Obchodní majetek u podnikající právnické osoby zahrnuje veškerý majetek firmy bez výjimky. Právnická osoba tedy nemůže vlastnit žádný majetek, který by nebyl zároveň součástí jejího obchodního majetku.

Zákon o daních z příjmu č. 586/1992 Sb., § 20c (Obchodní majetek poplatníka daně z příjmů právnických osob)

Obchodním majetkem poplatníka daně z příjmů právnických osob se pro účely daní z příjmů rozumí veškerý majetek, který:

a) mu patří, pokud jde o poplatníka právnickou osobu,
b) k němu patří, pokud jde o poplatníka, který není právnickou osobou.