Obchodní tajemství

Pojem obchodní tajemství označuje veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušné oblasti podnikání ne úplně dostupné skutečnosti související s obchodní společností. Z tohoto důvodu se vlastník tyto skutečnosti snaží utajit. Obchodní tajemství je důvěrná skutečnost či informace v podnikatelském, obchodním nebo prodejním kontextu.

Obchodní tajemství a legislativa

Obchodní tajemství definuje občanský zákoník a § 504, kde se píše přesně následující:
Obchodní tajemství
Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.
Dále se občanský zákoník zabývá porušením obchodního tajemství. Přesně se jedná o § 2985 občanského zákoníku, kde se píše: 
Porušení obchodního tajemství 
Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl
a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo 
b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu. 

Obchodní tajemství a jeho znaky

Aby mohly být vybrané skutečnosti považovány za obchodní tajemství, musí splňovat všechny znaky stanovené zákonem.
 • Obchodní tajemství musí být konkurenčně významné. To znamená, že znalost utajované skutečnosti by mohla výrazně zlepšit postavení konkurenčních firem. 
 • Obchodní tajemství lze určit, vymezit. Nemá obecnou povahu.
 • Obchodní tajemství je možné ocenit penězi. To znamená, že jeho vyzrazením by ovlivnilo současný či budoucí hospodářský výsledek.
 • Obchodní tajemství souvisí s obchodní společností a její činností.
 • Obchodní tajemství musí představovat takové skutečnosti, které nejsou v dané oblasti běžně dostupné (např. výrobní postup).
 • Obchodní tajemství je vlastníkem utajováno a to odpovídajícím způsobem.

Co může být považováno za obchodní tajemství

Zákonná ochrana se nevztahuje na všechny informace, které si společnost nepřeje šířit dál. Musí splňovat výše uvedené znaky. Obchodní tajemství může být hmotná i nehmotná věc, která je předmětem vlastnictví a to vlastnictví podnikatele. Práva k obchodním tajemství je možné převést například prostřednictvím licenční či nejmenované převodní smlouvy. S obchodním tajemství se může obchodovat.
Může jít například o: 

 • patenty
 • know-how
 • výrobní procesy
 • seznamy zákazníků
 • technologické postupy
 • podnikatelské plány a strategie
 • studie
 • informace z obchodních smluv
 • autorizovaná technologie
 • obchodní metody
 • analýzy trhu
 • obchodní vztahy
 • informace o tvorbě cen
 • informace o zaměstnancích
 • administrativní postupy
 • recepty, složky a přísady
 • vzorce
 • počítačové programy
 • seznamy dodavatelů
 • marketingové údaje a plánování
 • databáze

Ve světě nejznámější obchodní tajemství: 

 • recept na výrobu Coca-Coly
 • recept na složení obalů smažených KFC kuřat
 • algoritmus firmy Google
 • seznam bestsellerů listu New York Times

Porušení obchodního tajemství

Mezi způsoby nekalé soutěže patří také porušení obchodního tajemství (viz. § 2985 občanského zákoníku). K porušení obchodního tajemství může dojít:

 • neoprávněným sdělením
 • neoprávněným zpřístupněním
 • neoprávněným využitím

Obchodní společnost, její obchodní tajemství bylo porušena, má právo domáhat se nejen odstranění závadného stavu, ale také přiměřené zadostiučinění, náhradu vzniklé škody a vydání bezdůvodného obohacení.