Obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry je právnická osoba působící jako zprostředkovatel mezi svými zákazníky a kapitálovým trhem, na který mají přístup pouze osoby s příslušným oprávněním. Jménem a na účet zákazníka obchoduje s cennými papíry.

Kdo je obchodník s cennými papíry

Obchodník s cennými papíry se anglicky nazývá “brokerage firm” a jedná se o právnickou osobu, která se pohybuje na kapitálovém trhu (respektive se smí pohybovat), kde zastupuje své zákazníky (investory). Jménem svého zákazníka a na jeho účet pak na kapitálovém trhu obchoduje s cennými papíry - nakupuje i prodává. Obchodníkem s cennými papíry jsou například banky.

Běžní lidé a investoři na kapitálový trh nemají umožněn přístup, a proto potřebují osobu s příslušnou licenci udělovanou Českou národní bankou, a samozřejmě také se správnými znalostmi a zkušenostmi. Obchodník s cennými papíry pro své zákazníky znamená vlastně něco jako “klíč ke dveřím” na jinak uzavřený kapitálový trh.

Obchodník s cennými papíry musí mít příslušné oprávnění (licenci, povolení), které v České republice uděluje pouze Česká národní banka. Dle rozsahu povolení ČNB může obchodník s cennými papíry poskytovat nejen investiční služby, ale také finanční poradenství a další služby.

Obchodník s cennými papíry a česká legislativa

Podle českého právního systému je obchodník s cennými papíry osoba, která je oprávněná uskutečňovat obchody s cennými papíry a s nimi souvisejícími právy a deriváty, a to za předem domluvenou finanční provizi.

Ve vztahu k jiné zemi se jedná o jakoukoliv právnickou osobu, která má podle práva daného státu oprávněná realizovat obchody s výše uvedenými aktivity rovněž za finanční provizi.

Kdo se může stát obchodníkem s cennými papíry?

Licenci uděluje Česká národní banka (ČNB) na základě rozhodnutí o podané žádosti. Proces vyřízení licence je dlouhý 6 až 12 měsíců dle aktuální vytíženosti České národní banky a správní poplatek činí 100 000 Kč.

Žádost o licenci obchodníka s cennými papíry může požádat jakákoliv společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciová společnost (a.s.), jejíž základní kapitál činí minimálně 50 000 až 730 000 EUR. Výše základního kapitálu se odvíjí od plánovaných investičních služeb.

K žádosti o licenci obchodníka s cennými papíry je nutné doložit následující dokumenty:
 • Údaje o kapitálu společnosti
 • Údaje o akcionářích společnosti
 • Údaje o vedoucím orgánu a dalších osobách řídících činnost společnosti
 • Údaje o organizaci podniku, které musí obsahovat

Údaje o organizaci podniku

Informace o organizaci podniku musí obsahovat:

1. Počáteční plán obchodních činností na následující 3 roky
Jedná se o plánované regulované a neregulované činnosti, informace o geografické distribuci a činnostech, které má podnik v úmyslu provádět:

 • sídlo potenciálních zákazníků a cílových investorů;  
 • marketingové a propagační činnosti a ujednání, včetně jazyků nabídkových a propagačních dokumentů, uvedení členských států, v nichž je reklama nejviditelnější a nejfrekventovanější, druh propagačních dokumentů (za účelem posouzení toho, kde bude převážně prováděn skutečný marketing);
 • totožnost přímých prodejců a finančních investičních poradců a distributorů a geografické umístění jejich činnosti;

2. Údaje o auditorech podniku, jsou-li k dispozici 

3. Organizační strukturu a systémy vnitřní kontroly společnosti
 • Údaje o osobách odpovědných za interní funkce (oblast řízení a dohledu), včetně podrobného životopisu obsahujícho vzdělání, odbornou přípravu a odborné zkušenosti
 • Popis zdrojů (lidských a technických), které budou přiděleny na různé plánované činnosti
 • Informací o veškerých opatřeních na ochranu majetku zákazníků, kdy jsou finanční nástroje a prostředky drženy prostřednictvím uschovatele
 • Vysvětlení, jak bude podnik plnit obezřetnostní požadavky a požadavky na výkon činnosti
4. Údaje o stavu žádosti podané investičním podnikem s cílem stát se členem systému pro odškodnění investorů domovského členského státu či doklad o členství v systému pro odškodnění investorů
5. Seznam všech funkcí, služeb či činností, které jsou nebo budou zajišťovány externě, seznam smluv uzavřených s externími poskytovateli a údaje o zdrojích přidělených na kontrolu externě zajišťovaných funkcí, služeb či činností
6. Opatření pro zjištění, zamezení nebo řízení střetů zájmů, které mohou vzniknout při poskytování investičních a doplňkových služeb včetně popisu mechanismů pro řízení produktů
7. Popis systémů sloužících k monitorování činností podniku včetně případných záložních systémů a kontrol systémů a rizik
8. Údaje o funkci compliance, vnitřní kontrole a systémech řízení rizik (jedná se o systém monitorování, interní audity a funkce poradenství a pomoci)
9. Informace o systémech pro posuzování a řízení rizik praní peněz a financování terorismu
10. Plány týkající se zachování kontinuity činnosti včetně systémů a lidských zdrojů (tzv. klíčový personál)
11. Postupy správy, tvorby a uchovávání záznamů
12. Podrobný manuál všech postupů podniku

Obchodník s cennými papíry versus dealer

Obchodník s cennými papíry není totéž co dealer. Základní rozdíl mezi nimi spočívá v principu poskytování investičních služeb. Obchodník s cennými papíry svého zákazníka pouze zastupuje a zprostředkovává mu přístup na kapitálový trh. Jedná tedy jeho jménem a na jeho účet.

Dealer je obchodník, který obchody s cennými papíry provádí na svůj účet. Za realizované obchody nese nejen plnou zodpovědnost, ale také veškerá rizika, zejména pak riziko ztráty. Na rozdíl od obchodníka s cennými papíry může na burze vystupovat jako tvůrce trhu.

Obchodník s cennými papíry - kdo je forex broker?

Forex broker je speciální druh makléře (makléřské společnosti), která je registrovaná v obchodním rejstříku a zabývá se zprostředkováním přístupu k obchodování na finančních trzích. Konkrétně se jedná o finanční trhy označované jako Forex. Odtud tedy pochází označení “forex broker”.

Forex broker svým zákazníkům poskytuje platformu pro obchodování v podobě speciálního software pro přístup na finanční trhy. Zisk makléřské společnost (forex broker) je v tomto případě generován pomocí tzv. spreadů a dále poplatků za obchodování. Při výběru forex broker je doporučeno zjistit si historii společnosti, počet zákazníků. tržní kapitalizaci, platnost licence či bezpečnost financí.

Jaké činnosti forex broker poskytuje:
 • Poskytuje software pro přístup na finanční trhy.
 • Sleduje aktuální dění na finančních trzích.
 • Vydává stanoviska k aktuálnímu dění na trzích.
 • Sděluje nápady, komentuje obchodování.
 • Provádí fundamentální či technické analýze.

Jak vybrat obchodníka s cennými papíry

Pokud investor chce nakupovat a prodávat ETF/akci, musí mít otevřený účet u obchodníka s cennými papíry, který je oprávněný k obchodování na příslušných finančních trzích.

Při výběru obchodníka s cennými papíry, je doporučeno sledovat následující kritéria:

 • Výše poplatků (provize) - krátkodobý versus dlouhodobý investor
 • Země původu - domácí versus zahraniční obchodník s cennými papíry, u zahraničního může problém představovat neznalost jazyka a místního práva
 • Velikost - čím větší, tím lepší
 • Reputace - upřednostňování zájmů zákazníka před vlastními zájmy a prospěchem
 • Poplatky - čím nižší, tím lepší, jedná se o poplatky z obchodování (fixní nebo variabilní), dodatečné náklady (poplatky za úschovu cenných papírů, za tuzemské či zahraniční platby, poplatky z inkas dividend, za vedení účtů, za zasílání výpisů apod.)
 • Rozsah poskytovaných služeb - přístup na tuzemské i světové burzy, zajištění bezpečnosti, kvalita obchodní platformy, dodatečné služby, reporting apod.
 • Klientský servis (podpora) - ochotný, vstřícný a profesionální přístup a podpora
 • Hospodářské výsledky - finanční výkazy