Obligo

Obligo je výraz hojně využívaný v hovorovém jazyku ve spojení “být z obliga”. Ve skutečnosti se jedná o vysoce odborný termín označující odpovědnost, povinnost či závazek. Tento význam byl však převeden do výše uvedeného hovorového spojení, který se běžné vyjadřuje zbavení odpovědnosti či závazku.

Obligo - původ slova

Slovo obligo vzniklo z latinského výrazu “obligatio”, což znamená dlužní úpis nebo závazek. Slovesem “obligare” se pak vyjadřuje někoho k něčemu zavázat ale i obvázat (zraněnou nohu) nebo svázat (svazek prutů).

Obligo může mít tři různé významy:
 
  • závazek, povinnost, odpovědnost, ručení, záruka
  • souhrn směnečných dluhů společnosti
  • kniha směnečných dlužníků v bance

Co znamená výraz “být z obliga”

Toto spojení se do běžné mluvy pravděpodobně dostalo z právnického slangu. “Být z obliga” se používá pro vyjádření:

  • bez povinnosti
  • bez zodpovědnosti
  • bez závazku
  • být mimo
  • netýká se mě to

Co je to obligace

Ze slova obligo vzniklo rovněž označení pro cenné papíry (závazky, dlužní úpisy s úrokem) tzv. obligace. Obligace je dluhový cenný papír neboli dlouhodobý dluhopis emitovaný osobou, firmou či jinou organizací, a slouží k získání finančních zdrojů pro financování společnosti, k investiční činnosti, ke krytí schodku státního rozpočtu apod.

Investice do obligací (jejich nákup) lze zase považovat za jeden z investičních způsobů, jak zhodnotit volné finanční prostředky. Investování do obligací patří mezi bezpečné způsoby investování.