Obmyšlená osoba

Pojem obmyšlená osoba je používán primárně v oblasti pojišťovnictví, kde označuje příjemce pojistného plnění, jde-li o jinou osobu než pojištěného. V oblasti správy cizího majetku pak označuje osobu nazývanou beneficient, který má prospěch z majetku spravovaného někým jiným.

Obmyšlená osoba a pojišťovnictví

Nejčastěji je obmyšlená osoba či zkráceně pouze obmyšlený používán v oblasti životního pojištění, kde označuje osobu, která není pojištěným. To znamená, že obmyšlená osoba pojistnou smlouvu nesjednala, nepodepsala, ani neplatí sjednané pojistné. Obmyšlená osoba tedy nemusí být totožná s pojištěným či pojistníkem.

Jméno obmyšlené osoby je v konkrétní pojistné smlouvě pouze uvedeno a to na základě rozhodnutí pojištěného, který ji tímto způsobem opravňuje k příjmu pojistného plnění v případě naplnění pojistné události (zpravidla se to vztahuje na případ úmrtí pojištěného v důsledku úrazu či nemoci).

Kdo se může stát obmyšlenou osobou

V pojistné smlouvě může pojištěný uvést konkrétní osobu (jméno a příjmení, rodné číslo apod.) nebo pouze příbuzenský vztah (např. manželka, syn, dcera, vnuk a jiné). Zpravidla se jedná o blízkého člena rodiny.

Pojištěný může uvést jednu i více osob a určit poměr, v jakém bude jednotlivým obmyšleným osobám vyplaceno pojistné plnění. Pokud obmyšleného neurčí pojištěný, je automaticky stanoven zákonem.

Obmyšlená versus oprávněná osoba

Obmyšlená osoba se příjemcem pojistného plnění stává na základě rozhodnutí pojištěného nebo zákona. Nejedná se ani o pojištěného, ani o pojistníka. Obmyšlený není účastníkem pojistné smlouvy a neplatí pojistné.

Naproti tomu oprávněná osoba je osoba, která má nárok na vyplacení pojistného plnění v případě pojistné události s tím, že se jedná o osobu, která pojištění sjednala (pojistník) a platí pojistné (pojištěný).

Jak určit obmyšlenou osobu

S určením obmyšlené osoby se setkáte pravděpodobně v souvislosti s životním pojištěním, které přichází na přetřes v souvislosti s rodinou, hypotékou a vysokou odpovědností nejen za závazky, ale na pojištěném a jeho příjmech závislých členech rodiny (zejména děti). Ty je nutné chránit pro případ náhlé a neočekávané ztráty příjmu ze strany živitele rodiny v důsledku nemoci, úrazu, invalidity či v nejhorším případě úmrtí.

POZOR: Pojištěný musí obmyšlenou osobu informovat. V případě pojistné události se totiž musí obmyšlená osoba o nárok na pojistné plnění přihlásit sama. Pojišťovna není povinná ji informovat a peníze automaticky vyplatit.

Kdo se může stát obmyšlenou osobou?

Za obmyšlenou osobu se obvykle vybírají nejbližší příbuzní. Obvykle se jedná o partnera či partnerku nebo děti, případně rodiče a sourozence. Nemusí jít však pouze o fyzickou sobou, ale také právnickou osobu. Často se například jedná o dobročinné motivy, kde je pojistné plnění vyplaceno ve prospěch vybrané neziskové organizace. Omezení však při výběru obmyšlené osoby neexistují a může tedy jít o jakoukoliv fyzickou či právnickou osobu.

Obmyšlenou osobu může pojistník kdykoliv změnit. V případě odlišných osob pojištěného a pojistníka se změnou obmyšlené změny musí souhlasit oba. Změnu obmyšlené osoby je nutné provést způsobem, jaký stanovuje pojišťovna ve smluvních podmínkách:
 • Allianz pojišťovna - e-mailem, písemně či osobně na pobočce
 • AXA - písemně či osobně na pobočce
 • Česká pojišťovna - písemně či osobně na pobočce
 • Česká podnikatelská pojišťovna - písemně či osobně na pobočce
 • Komerční pojišťovna - písemně či osobně na pobočce
 • Pojišťovna České spořitelny - SERVIS 24, písemně či osobně na pobočce
 • UNIQA pojišťovna - myUNIQA, písemně či osobně na pobočce
 • Wüstenrot životní pojišťovna - písemně či osobně na pobočce

Kolik obmyšlených osob může pojištěný určit?

Pojištěný však nemusí určit pouze jednu osobu, ale může jich být několik, vlastně kolik chce. Pojištěný může rovněž v pojistné smlouvě stanovit, v jakém poměru bude pojistné plnění určeným obmyšleným osobám vyplaceno.

Jak se obmyšlená osoba specifikuje?

Existují dvě možnosti specifikace obmyšlené osoby:
 • Specifikace konkrétní osoby - v pojistné smlouvě je uvedena konkrétní osoba či osoby - jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé adresy a v případě více osoby může být procento
 • Obecný název vyjadřující příbuzenský stav - v pojistné smlouvě je uvedeno například manžel či manželka, děti, dítě, přítel či přítelkyně, v případě “života na hromádce” je však nutné uvést jméno 

Obmyšlená osoba dle zákona

Pokud pojištěný obmyšlenou osobu nestanoví sám v pojistné smlouvě, bude se pojišťovna v případě pojistné události a s ní souvisejícím pojistným plněním řídit občanským zákoníkem. Podle platného občanského zákoníku je posloupnost vyplacení pojistného plnění následující:

 1. manžel nebo manželka
 2. dítě nebo děti
 3. rodiče zesnulého
 4. ostatní dědici 

Obmyšlená osoba a správa cizího majetku

V případě správy majetku obmyšlená osoba představuje takovou osobu, které ze správy cizího majetku jinou osobu plyne finanční prospěch. Jedná se o tzv. svěřenský fond a o tom, kdo se stane obmyšleným rozhoduje zakladatel statutu svěřenského fondu nebo tento fakt vyplývá právě z tohoto statusu.

Status svěřenského fondu může rovněž určovat podmínky, za jakých může obmyšlený čerpat plnění. Obmyšlený může být zároveň pověřen vykonáváním dohledu nad svěřenským fondem a jeho činností.