Odpovědný zástupce

Za odpovědného zástupce se považuje fyzická osoba, která je ustanovena samotným podnikatelem, jenž odpovídá zejména za řádný provoz jemu svěřené provozovny, tedy živnosti. Dále odpovídá za dodržování veškerých předpisů, které jsou ustanoveny v živnostenském zákoně. Rovněž musí dodržovat smluvní vztahy se samotným podnikatelem, na kterých se dohodl v momentě, kdy ho ustanovil svým odpovědným zástupcem.

Kdy je nutné ustanovit svého odpovědného zástupce?

Tuto povinnost mají zejména ti, kteří provozují vázané anebo řemeslné živnosti či patří mezi provozovatele koncese. Rovněž je nutno podotknout, že i při samotném ustanovení odpovědného zástupce je samotný výkon činnosti daného podnikání prováděn jedině samotným podnikatelem či společností.

Na základě živnostenského zákona ustanovený odpovědný zástupce odpovídá zejména za řádný provoz jemu svěřené živnosti. Rovněž musí dodržovat živnostenské předpisy a další zákony z oblasti pracovního práva. Takovouto odpovědnost má poté odpovědný zástupce zejména vůči samotnému podnikateli a v žádném případě ji nelze nikterak vyloučit.

V případě, kdy dojde k závažnému neplnění stanovených podmínek, odpovědnému zástupci sice nevznikne přímý postih ze strany pověřeného živnostenského úřadu, ovšem v momentě, kdy živnostenský úřad zjistí, že dochází v daném podniku k pravidelnému a opakovanému zanedbávání povinností ze strany odpovědného zástupce, bude samozřejmě bez výhrad sankciovat samotného podnikatele, který následně může na daném odpovědném zástupci vymáhat danou náhradu škody.

Tento proces ovšem může uskutečnit pouze v případě, kdy je zanedbání samotné povinnosti přičitatelné odpovědnému zástupci. V opačném případě sankci živnostenskému úřadu zaplatí sám a nebude se moci náhrady ze strany odpovědného zástupce nikterak domáhat.

Funkce odpovědného zástupce

V momentě, kdy je ustanoven odpovědný zástupce neznamená to, že bude provádět výkon samotné činnosti. Ten bude nadále provádět samotný podnikatel. Podnikatel rovněž může k činnosti odpovědného zástupce určit i další své zaměstnance, kteří o tuto pozici budou stát.

Samotnou funkcí a také povinností odpovědného zástupce je především dohlížet na to, aby byla veškerá činnost podniku prováděna řádně, tedy dle stanovených pravidel a nedocházelo tak k jakýmkoliv problémům. Musí tedy pracovat podle pravidel, které se vztahují k odbornosti daného oboru, musí dodržovat živnostenskoprávní předpisy a v neposlední řadě také musí dodržovat smluvní vztah se svým nadřízeným, tedy samotným podnikatelem.

Jeho povinností dále je, že v případě, kdy přijde na to, že se nějaké věci dělají jinak, než by měli, musí na tyto nesprávnosti ve firmě upozornit samotného podnikatele. Pokud jeho pochybnosti vztahující se ke chodu společnosti přetrvávají delší dobu, není vyloučeno, že by o svých pochybnostech mohl napsat písemnou zprávu, kterou následně doručí samotnému podnikateli. Bude totiž mít v případě, kdy by byl podnikatel sankcionován, takzvaně čistý stůl a nebude po něm moci podnikatel vymáhat jakoukoliv sankci, kterou sám obdrží od živnostenského úřadu.

Na samotném podnikateli totiž je, jak naloží nejen s upozorněním ze strany odpovědného zástupce, nýbrž také s písemnou formou upozornění. Je tedy na něm, aby sjednal nápravu, a to v co možná nejkratším časovém intervalu. Stejně tak jako je tomu u odpovědného zástupce, tak také u svých dalších podřízených, tedy zaměstnanců, bude odpovídat za jejich činy on sám. Odpovědný zástupce tak má za úkol, aby sledoval veškeré porušování předpisů u všech zaměstnanců a informoval o tom ve správný čas podnikatele.

Jak je to s delegací odpovědnosti statutárního orgánu za provozování živnosti na samotného odpovědného zástupce?
V článku již bylo několikrát zmíněno, že odpovědný zástupce sice musí odpovídat za odborné vedení a také za provozování činnosti, tedy živnosti a za dodržování veškerých živnostenských předpisů, které jsou sjednány vůči podnikateli, avšak v žádném případě není zodpovědný vůči třetím osobám, mezi které spadají například zákazníci, kteří u podnikatele nakupují zboží či služby.
V tomto případě je tak třeba zdůraznit, že vůči všem třetím osobám bude vždy za jakoukoliv škodu způsobenou v živnosti, odpovídat samotná podnikatel, a to za jakýchkoliv okolností.

„Péče řádného hospodáře“

Každý jednatel společnosti, musí jednat s takzvanou „péči řádného hospodáře“. V případě, kdy se tedy bude posuzovat, zda samotný jednatel jednal s touto péčí řádného hospodáře, bude se přihlížet k tomu, jak by v obdobné situaci jednala úplně jiná osoba, která by měla jednat s péčí řádného hospodáře. Díky tomu bude mnohem jednodušší určit, kdo je odpovědný za přečin, který se stal v zařízení samotného podnikatele. Tedy zda je vina na bedrech podnikatele či na bedrech odpovědného zástupce, kterého bude moci následně podnikatel sankcionovaný dle pravidel.

Samotní jednatelé jsou vždy odpovědní za to, aby fungovala jejich společnost. Jsou tedy odpovědní zejména za provoz dané společnosti. Vždy tedy musí jednat s touto péčí řádného hospodáře. Musí v neposlední řadě sledovat právní předpisy a to tak, aby nedocházelo ke zbytečným škodám a podobně.

V případě, kdy by došlo ke škodě, kterou například způsobil samotný podnikatel, tedy jeho společnost, a to například provozem své živnosti třetí osobě, byla by žalovanou stranou bez výhrad společnost, tedy samotný podnikatel. V případě, kdy by byla společnost povinna k náhradě dané škody třetí osobě, společnost mi se mohla zaobírat tím, zda samotný jednatel jednal s již jednou zmíněnou péčí řádného hospodáře. Pokud je tedy před soudem posuzováno, zda samotný jednatel jednal s onou péčí řádného hospodáře, bude nést veškeré důkazní břemeno samotný podnikatel. Ledaže by ovšem soud rozhodl, že to po podnikateli nelze nikterak spravedlivě požadovat.

Možnost delegovat odpovědnost za provoz živnosti odpovědnému zástupci

Existují i případy, ve kterých mohou jednatelé, pokud sami nedisponují dostatečnou odbornou znalostí v oboru, ve kterém podnikají, přenést svou odpovědnost na svého odpovědného zástupce. Je ovšem vždy zapotřebí, aby byla tato smluvní dohoda mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem zpečetěna písemně, a nikoliv pouze ústně. Je tedy vhodné uzavřít například pracovní, příkazní či dokonce mandátní smlouvu se svým odpovědným zástupcem. V takového smlouvě budou detailně specifikována veškerá práva a povinnosti obou zúčastněných stran.

To znamená, že ve smlouvě budou předloženy nejen různé mechanismy spolupráce, nýbrž také kontrolní mechanismy a další, které budou zabraňovat porušování veškerých předpisů a eliminovat tak různé případné škody, ke kterým by mohlo dojít a které by mohli být způsobeny například také třetími osobami.

Nezbytně nutné je také zavedení takzvaného vícestupňového interního systému všech pravidel daného provozu živnosti a to tak, aby byla na každém stupni daného řízení ustanovena jedna konkrétní osoba, tedy osoba odpovědného zástupce, její přímý nadřízený a také jeho kontrolní funkce. Pouze takováto opatření budou jasně minimalizovat případné odpovědnosti samotného jednatele, které budou vést z porušování veškerých předpisů dané živnosti.

Jak stanoví odpovědného zástupce větší množství jednatelů společnosti?

Pokud bychom hovořili o odpovědnosti samotného jednatele, rozhodně stojí za zmínku, že jmenování tohoto odpovědného zástupce samotným jednatelem společnosti, která ovšem disponuje několika jednateli najednou, je nutno vytvořit na základě kolektivního orgánu všech jednatelů. V případě, kdy tedy samotní jednatelé tvoří jeden kolektivní orgán, je v tomto případě možné rozdělit veškeré kompetence mezi několik jednatelů najednou, kteří mají na starosti každý něco jiného.

Kupříkladu je možné určit jednatele, který má na starosti finance, dále jednatele, který se bude zaobírat obchodem společnosti, dále také jednatele, který se bude věnovat odbornému vedení živnosti a podobně. Podobným způsobem se tak jednatelé z oblasti financí a také obchodu zbaví odpovědnosti například za činnost čistírny prádla ve skutečně značném rozsahu. Ovšem i v tomto případě je zapotřebí, aby se každý z jednatelům navzájem kontroloval, a to v menší či větší míře.

Odměňování odpovědného zástupce

V neposlední řadě je nutné zmínit také odměňování samotných odpovědných zástupců. Veškerá odměna je závislá zejména na dohodě mezi oběma stranami, tedy mezi podnikatelem a odpovědným zástupcem. Rovněž se ovšem může jednat o smluvní spolupráci, která bude bezúplatná.

V případě, kdy se jedná o vztah zaměstnance k zaměstnavateli, může se například jednat o příplatek k zaměstnancovo mzdě. Pokud se jedná o vztah podnikatele s jiným podnikatelem, který ovšem vykonává funkci daného odpovědného zástupce, je možné provést za dané služby také fakturaci. Pokud bychom měli řešit ostatní formy odměňování, je vhodné je řešit za pomoci dohody o provedení práce.

Jak může odpovědný zástupce ukončit své služby?

Odpovědný zástupce může přestat vykonávat svou funkci pouze předepsanými způsoby. Odejít například může v případě, kdy podnikatel vůbec nerespektuje jeho rady a také doporučení. Tím, že zruší svou funkci, bude tak moci zabránit tomu, aby podnikatel dále pokračovat v postupu, se kterým odpovědný zástupce v žádném případě nesouhlasí.