Odpůrčí žaloba

Odpůrčí žaloba představuje účinný způsob, jakým se věřitel může bránit před možným právním jednání dlužníka zkracujícím vykonatelnou pohledávku. Pokud odpůrčí žaloba před soudem uspěje, soud určí právní jednání dlužníka vůči věřiteli za neúčinné. Respektive vůči věřiteli takové jednání nevyvolává žádné právní následky.

Co je obecná odpůrčí žaloba

Takové řízení se vede jako sporné a to podle občanského soudního řádu. Věřitel však nemá právo žalobu ohledně určení právní neúčinnosti směřovat přímo proti dlužníkovi,ale proti osobě, v jejíž prospěch dlužník jedná nebo ji vzniká prospěch. Může jít i právního zástupce dlužníka.

V případě, že je odpůrčí žaloba úspěšná, má věřitel nárok požadovat úhradu své pohledávky nebo náhradu po neoprávněně zvýhodněné osobě. Jako právně neúčinné je možné určit například odmítnutí nepředluženého dědictví nebo opomenutí, kvůli kterému dlužník pozbyl majetkové právo.

Kdy lze odpůrčí žalobu uplatnit

Odpůrčí žalobu lze uplatnit zpětně posledních pět let a to v případě, že na druhé straně byl úmysl zkrátit věřitele známý. Dále je možné odpůrčí žalobu uplatnit za poslední dva roky, pokud věřitel dlužníka znal nebo se dokonce jednalo o osobu blízkou. Poznal-li věřitel u dlužníka mrhání majetkem, činí tato lhůta pouze jeden rok.

Odpůrčí žaloba a česká legislativa

Odpůrčí žalobou se zabývá občanský zákoník č. 89/2012 Sb., oddíl 7, relativní neúčinnost, a samostatně pak ještě insolvenčním zákoníku (Díl 2 - Neúčinnost právních úkonů, § 235 – 243).

Občanský zákoník

§ 589 
(2) Neúčinnost právního jednání dlužníka se zakládá rozhodnutím soudu o žalobě věřitele, kterou bylo odporováno právnímu jednání dlužníka (odpůrčí žaloba).

§ 599
(1) Dovolá-li se věřitel neúčinnosti právního jednání týkajícího se věci zapsané ve veřejném seznamu, může spolu s předložením odpůrčí žaloby a důkazu o jejím podání žádat orgán pověřený vedením takového seznamu, aby v něm poznamenal dovolání se neúčinnosti právního jednání.
Insolvenční zákoník

§ 235
(1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

(2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.

Insolvenční zákoník

§ 235 
(1) Neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo zvýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

(2) Neúčinnost dlužníkových právních úkonů, včetně těch, které tento zákon označuje za neúčinné a které dlužník učinil poté, co nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, se zakládá rozhodnutím insolvenčního soudu o žalobě insolvenčního správce, kterou bylo odporováno dlužníkovým právním úkonům (dále jen "odpůrčí žaloba"), není-li dále stanoveno jinak.