Odvolání proti rozsudku

V případě, že jste neuspěli se svou občanskoprávní žalobou, anebo v případě, že jste neuspěli ani v civilním sporu, ve kterém jste figurovali jako obžalovaní, máte v podstatě téměř v každém případě možnost se proti tomuto rozsudku odvolat. Samotné odvolání proti rozsudku patří mezi opravné a také řádné prostředky, kterými se lze bránit proti každému rozsudku soudu, a to v prvním stupni občanského řízení.


Napadnout ovšem lze také usnesení soudu u prvního stupně. V některých případech ovšem zákon odvolání v žádném případě nepřipouští. V tomto případě hovoříme například o nepřístupnosti odvolání proti usnesení anebo o schválení soudního smíru či podobně.

Odvolání proti rozsudku rovněž není přípustné v takzvaných bagatelních věcech, to znamená ve věcech, v nichž bylo rozhodnuto zejména o peněžitém plnění, které převyšuje hranici částky 10.000 Kč, a to bez ohledu na výši jakéhokoliv příslušenství dané pohledávky.

Poučení o možnosti podání daného odvolání jakožto opravného prostředku, lhůtu pro samotné podání odvolání a podobné informace, by mělo obsahovat každé ze soudních rozhodnutí.

Odvolání je nutné podat v zákonem stanovené lhůtě

V opačném případě ho soud rozhodně zamítne. Lhůta pro podání odvolání proti rozsudku je stanovena zákonem o občanskosoudních věcech. Tato lhůta zpravidla činí 15 dnů ode dne, kdy bylo doručeno rozhodnutí soudu. Odvolání je také podáno včas tehdy, když je podáno po uplynutí zmíněné patnáctidenní lhůty z toho důvodu, že se samotný odvolatel řídil zcela nesprávným poučením soudu, který mu o odvolání se, řekl vše podstatné. Pokud neobsahuje rozhodnutí takzvané poučení o samotném odvolání, lhůtu k odvolání se u soudu, u kterého se chce klient odvolávat či v případě, kdy neobsahuje správná poučení, lze se odvolat až do tří měsíců ode dne, kdy došlo k doručení rozhodnutí od soudu.

Existují ovšem i výjimečné případy, kdy soud zmeškání samotné lhůty pro odvolání promine. Tento fakt nastává v momentě, kdy již nastalo zmeškání pro odvolání se, ale toto zmeškání vyplynulo z důvodů, které jsou omluvitelné. Odvolat se poté lze současně s návrhem, který bude žádat o prominutí zmeškané lhůty pro odvolání, a to do patnácti dnů. Na prominutí zmeškání lhůty pro samotné odvolání ovšem zapomeňte v případě, kdy jde o odvolání se proti rozsudku u rozvodového řízení.

Nezbytné náležitosti, které musí obsahovat každé odvolání proti rozsudku

Kromě toho, že odvolání se proti rozsudku musíte označit soud, u kterého se odvoláváte, musí toto odvolání obsahovat ještě celou řadu dalších náležitostí. V neposlední řadě tedy musí obsahovat podpis a datum toho, kdo odvolání podává. Dále musí obsahovat označení daného rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, v neposlední řadě také spisovou značku soudu, který vydal platné rozhodnutí, dále rozsah, jakým je toto rozhodnutí napadnuto a v čem je spatřována jeho nesprávnost a také čeho se domáhá dovolatel.

Odvolání se poté podává soudu, který takto napadené rozhodnutí vydal a nepodává se přímo k odvolacímu soudu.
Podáním daného odvolání oprávněnou osobou a také v zákonem stanovené odvolací lhůtě, dojde k odkladu jakékoliv právní moci a také vykonatelnosti rozhodnutí, které je napadnuto.

Je ovšem zapotřebí myslet na to, že některé z rozsudků jsou přímo z daného zákona předběžně vykonatelné. Jedná se v tomto případě například o výživné. Podání odvolání tak na vykonatelnost tohoto odvolání, nemá vůbec žádný vliv. Do té doby, než bude o odvolání rozhodnuto, je také možné ho vzít kdykoliv zpět.

Odvolání se musí vždy opřít o jeden ze zákonných důvodu k odvolání

Odvolání se proti rozsudku nelze samozřejmě podávat z jen tak ledajakého důvodu ze strany samotného odvolatele či například pro žádný důvod. Naprosto vždy se musí opírat o jeden ze zákonných odvolacích důvodů, které jsou samozřejmě zakotveny v zákoně. Odvolání proti samotnému rozsudku anebo také proti usnesení, musí být odůvodněno jedním z těchto důvodů.

· V případě, kdy nebyly splněny jakékoliv podmínky daného řízení. To znamená, že věcně nepříslušný soud, který spadá pod první stupeň, vydal vyloučený přísedící či soudce anebo také soud prvního stupně, který byl nesprávně obsazen. Ledaže by namísto samosoudce, v dané věci rozhodoval senát.
· Soud, který je prvního stupně a který nepřihlédl k tvrzeným skutečnostem odvolatele anebo k jeho označeným důkazům.
· Řízení je postiženo jakoukoliv jinou vadou, která by ovšem mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí v samotné věci
· V případě, kdy soud prvního stupně skutkový stav celé věci zjistil neúplně, jelikož neprovedl důkazy potřebné k prokázání skutečností, které jsou pro prokázání potřebné.
· Soud dospěl na základě důkazů k nesprávnému úsudku
· Rozhodnutí daného soudu spočívá na posouzení právní věci, která byla posouzena nesprávným způsobem

Vůči směnečnému platebnímu rozkazu se nelze odvolat opravným prostředkem

V případě, kdy jste obdrželi platební rozkaz, lze se proti němu bránit tak, že podáte odpor. Platební rozkaz se ovšem vydává ve zcela jednodušších věcech, ve kterých se rozhoduje o peněžitém plnění a tu kterých může soud rozhodnout na základě všech důkazů, které obdrží od žalobce. Samotný odpor proti platebnímu rozkazu, lze podat například úplně stejně, jako odvolání, a to do zmíněných zákonem stanovených patnácti dnů od doručení rozhodnutí.

Podáním samotného odporu se automaticky platební rozkaz ruší a soud tak nařídí v této věci jednání za okolností, kdy je odpor nepatřičně odůvodněn. Odvolání proti samotnému platebnímu rozkazu lze rozhodně podat proti výroku o jakýchkoliv nákladech řízení. To stejné platí také v případě, kdy vám byl vydán elektronický platební rozkaz.

Pokud bychom hovořili o směnečném platebním rozkazu, kterým bylo rozhodnuto o zaplacení samotné peněžní částky, a to z titulu samotné směnky, jsou v tomto případě opravným prostředkem především námitky. Tyto námitky je nutné podat nejméně do patnácti dnů od samotného doručení tohoto směnečného platebního rozkazu a je zcela nezbytné tuto náležitost odůvodnit, v opačném případě je soud rezolutně zamítne.

Pro odvolání v trestních věcech platí rozdílná pravidla

Veškeré předchozí řádky měli vztah k odvolání se proti rozsudku v oblasti civilních sporů, které jednají vždy na základě občanského soudního řádu. V trestních záležitostech ovšem soudy postupují naprosto jinak. V těchto záležitostech totiž soudy postupují podle trestního řádu, a tak je lhůta pro odvolání se, 8 dní a to ode dne, kdy dojde k přijetí samotného rozhodnutí. Odvolání a také odpor je skutečně oprávněn podat samotný obviněný, dále blízké osoby, které mají vztah k obviněnému anebo také státní zástupce a také poškozený proti samotnému výrobku o náhradě dané škody.

Pokud stojíte o úspěšné odvolání proti rozsudku u soudu, musí být odvolání podáno tak, aby vyhovovalo veškerým zákonným požadavkům, které musí být samozřejmě také opodstatněny. Vždy také musí být náležité dokázáno a doloženo tvrzení a také důkazy, které jsem k odvolání rovněž nezbytné dodat.

Vždy je rovněž lepší požádat o radu zkušeného advokáta, který vám poradí, jak se v případě odvolání chovat. Advokátské služby jsou ovšem samozřejmě zpoplatněny, pokud čistě náhodou nemáte vystudovaného advokáta v rodině. Musíte tak tedy počítat také s finanční odměnou za rady, které vám takovýto advokát poskytne v oblasti odvolání se proti vyřknutému rozsudku soudu.