Okunův zákon

Okunův zákon je pojmenován podle amerického ekonoma Arthura Okuna. Jedná se o ekonomický pojem, který označuje vypozorovanou korelaci (tj. vztah mezi dvěma procesy nebo veličinami) mezi mírou nezaměstnanosti a mírou růstu hrubého domácího produktu (HDP). Okunův zákon je vyjádřením faktu, že při nárůstu nezaměstnanosti úměrně klesá hrubý domácí produkt.

Okunův zákon - matematický vzorec

Matematika má pro okunův zákon vzor, obsahující tyto hodnoty:


  • Y*= potenciální produkt,
  • Y = skutečný produkt,
  • u* = přirozená míra nezaměstnanosti,
  • u = skutečná míra nezaměstnanosti,
  • c = koeficient lineární závislosti.


Vzorec pro okunův zákon pak vypadá následovně: Y* - Y/Y* = c (u-u*).

Koeficient závislosti je uváděn v rozmezí 2 až 3 a na každé 1 % růstu nezaměstnanosti nad tzv. přirozenou úroveň připadá pokles hrubého domácího produktů o 2 až 3 %.

Další matematický vzorec vyjadřuje změny HDP v porovnání se změnami míry nezaměstnanosti:

Y = k - cu 

  • Y = produkt
  • Y = změna produktu
  • u = změna míry nezaměstnanosti
  • k, c = koeficienty závislost

Ekonomický dopad nezaměstnanosti

Vysoká nezaměstnanost souvisí s nevyužíváním zdrojů. Je to logické, protože v dobách vysoké nezaměstnanosti je nižší poptávka po produktech a službách. To znamená, že se vyrábí méně, méně se využívají nejrůznější služby. Kromě výroby se také snižuje životní úroveň - lidé šetří. Jedná se o tzv. cyklickou nezaměstnanost, kterou vyjadřuje právě Okunův zákon.