Opční list

Opční list patří mezi cenné papíry, tento konkrétně nese právo na upsání emitovaných akcií. Opční listy je možné vystavovat pouze jako cenné papíry na doručitele a může být vydán ve dvou podobách - listinné nebo zaknihované.

Co je opční list

Pro opční list se rovněž používá anglický výraz warrant a jedná se o derivát, udělují právo, nikoliv však povinnost, prodat či koupit cenný papír (např. vlastní kapitál) za realizační cenu před vypršením platnosti.

Opční listy vydává samotná společnost, nikoliv třetí strana, a obchodují se na přepážce, méně pak na burze cenných papírů. Opční listy neplatí dividendy, nemají ani hlasovací práva. 

Jaké informace musí opční list obsahovat

Každý opční list musí obsahovat následující údaje:

 • název společnosti
 • sídlo společnosti
 • počet akcií a jakého druhu, formy a podoby; počet vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů společnosti, v jaké formě, podobě a jmenovité hodnot je možné získat
 • místo a čas pro uplatnění přednostního práva
 • emisní kurs dluhopis či akcií, ke kterém je možné uplatnit přednostní právo či způsob určení
 • informace o tom, že zní na doručitele

Listinný versus zaknihovaný opční list

V případě, že se jedná o opční list vydaný v listinné podobě, musí rovněž obsahovat:


 • datum emise
 • podpis či podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávnění jednat jménem společnost
 • číselné označení akcie nebo dluhopisu, ke kterým byl opční list vydán

V případě, že se jedná o opční list vydaný v zaknihované podobě, považuje se za rozhodný den pro uplatnění přednostního práva den, kdy toto právo mohlo být vykonáno úplně poprvé. 

Druhy opčních listů

 • Tradiční opční listy jsou vydávány ve spojení s dluhopisy (dluhopisy spojené s opcemi) a emitentovi umožňují nabídnout nižší kuponovou sazbu. Tradiční opční listy lze oddělit od dluhopisu a prodat na sekundárních trzích před vypršením jejich platnosti.
 • Wedded (wedding) opční listy oddělit nelze. Pokud jej chce investor uplatnit, musí se vzdát dluhopisu nebo upřednostňované akcie.
 • Nahé opční listy nejsou spojené s doprovodnými dluhopisy ani upřednostňovanými akciemi, jsou vydávané samostatně.
 • Kryté opční listy vydávají finanční instituce a při jejich provádění se tak nevydávají žádné další nové akcie.

Obchodování s opčními listy

Opční listy nebývají uvedeny na významných burzách a tyto údaje nejsou k dispozici zdarma. Je tedy poměrně obtížné a časově náročné získání informací o opčních listech a obchodování s nimi.

V případě, že je opční list kótován na burze, představuje burzovní symbol symbol kmenových akcií dané společnosti s písmene W jako warrant navíc. Jako příklad si můžeme uvést opční listy Abeona Therapeutics Inc (ABEO), jejichž symbol je ABEOW.

Cenové riziko

Cenové riziko spojené v obchodování s opčními listy spočívá v tom, že v období mezi zakoupením a skončením platnosti opčního listu se podkladové aktivum může vyvíjet jinak, než se původně očekávalo. V nejhorším případě dojde ke ztrátě celého investovaného kapitálu.

Cena opčního listu závisí na:

 • Volatilitě podkladového aktiva - vysoká volatilita obecně implikuje vyšší cenu opčního listu
 • Zbývající doba do splatnosti - čím delší splatnost opčního listu je, tím je cena vyšší

Nižší volatilita nebo kratší doba do splatnosti mohou způsobit, že cena opčního listu zůstane neměnná nebo dokonce nižší. Obecně se proto neradí koupě opčních listů s lhůtou, která se blíží ke svému konci. Nákupem opčních listů s vysokou volatilitou je investice sice dražší, ale vysoce spekulativní.