Operační riziko

Operační riziko patří do skupiny finančních rizik spojených s finančními operacemi. Rizikem jako takovým se pak zabývá obor nazývány přímo jako Risk management. Riziko je bráno jako měřitelná možnost, že může dojít ke změně naplánované situace. Cílem odborníků je toto riziko prostřednictvím různých metodik a nástrojů nejen předvídat, ale zároveň jej minimalizovat a maximalizovat zisk.

Druhy finančních rizik

Finanční rizika dělíme na čtyři typy:

 • Operační riziko
 • Kreditní riziko
 • Likvidní riziko
 • Tržní riziko

Operační riziko

Operační riziko znamená možnost vzniku ztráty následkem provozních nedostatků, chyb, nedostatečnosti či selhání. V podstatě se jedná o rizika vyplývající z firemních operací a a spadají sem všechna možná rizika, která nelze označit jako kreditní, likvidní nebo tržní.

Riziko ztráty v tomto případě může vzniknout v důsledku selhání či nedostatečnosti:

 • osob - nejdůležitější složka operačního rizika, patří sem neúmyslné chyby, omyly zaměstnanců, ale také úmyslné jednání jako krádež, nedodržování vnitřních předpisů, úplatky apod.
 • systémů - k selhání může dojít v důsledku výpadku elektřiny, IT systémů, tepla apod.
 • vnitřních procesů - jedná se například o chybné zaúčtování bankovního příkazu, chyby ve smluvních dokumentacích, spory s obchodním partnery apod. (k eliminaci slouží vnitřní předpisy a směrnice)
 • vnější vlivy - může se jednat o jednání lidí z externího prostředí jako krádeže, podvody, hackerství, vandalismus, ale také neočekávatelné přírodní události či katastrofy

Například u bank hrozí vznik operačního rizika zejména v důsledku selhání automatických bankovních činností a rozvoje informačních technologií.

Česká národní banka operační riziko definuje jako „Riziko ztráty banky vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů, lidského faktoru nebo systémů či riziko ztráty banky vlivem vnějších událostí, včetně rizika ztráty banky v důsledku porušení či nenaplnění právní normy“.

Kreditní riziko

Kreditní nebo také úvěrové riziko je základním finančním rizikem vyplývajícím z poskytování různých druhů úvěru od drobných půjček až hypotéky v řádech milionů korun. Typické úvěrové riziko představuje nesplácení úvěru dlužníkem nebo neuhrazení faktury odběratelem.

Likvidní riziko

Likvidita znamená schopnost firmy dostát svým závazkům za každých okolností a v každém okamžiku. Jedná se například o schopnost vyplatit splatné vklady klientů, kdykoliv o to požádají a v požadované podobě. Likvidní riziko tedy znamená ohrožení, oslabení nebo ztrátu této schopnosti.

Tržní riziko

Poslední tržní riziko souvisí se nečekanými změnami tržních ceny a dopadem těchto změn na výsledný zisk firmy (hodnotu kapitálu). Výše tržního rizika přitom závisí na struktuře výsledovky (bilance) a citlivosti výnosů a nákladů (aktiva a pasiva) na změny tržních cen.

Tržní riziko se podle typu tržní ceny dělí na:

 • úrokové
 • akciové
 • měnové
 • komoditní - zde je typickým příkladem kolísání cen u ropy