Opravné daňové přiznání

Daňové přiznání je povinna podat každá fyzická či právnická osoba přiznávající příjmy podléhající dani vyměřované státem. Na základě daňového přiznání je dané osobě vypočtena daň z příjmu. Opravné daňové přiznání pak podává takový poplatník, který chce opravit chybu udělanou v řádném daňovém přiznání v rámci původního termínu.

Řádné daňové přiznání v ČR

Daňové přiznání podává v ČR každá pracující či podnikající fyzická a právnická osoba. Za zaměstnance tak většinou činí jejich zaměstnavatel, podnikající osoby podávají daňové přiznání samy nebo prostřednictvím daňových specialistů. Daňová přiznání se podává vždy za předchozí státem vymezené daňové období, což v ČR představuje období od 1. ledna do 31. prosince.

V ČR lze podat následující daňová přiznání:
 • pro daně z příjmů - přiznání k dani z příjmů fyzických osob a přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • pro nepřímé daně - přiznání k DPH (dani z přidané hodnoty)
 • pro majetkové daně - přiznání k dani z nemovitých věcí, přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a přiznání k dani silniční

Daňový poplatník v ČR má právo podat za jedno daňové období tato daňová přiznání a to v tomto pořadí:
 1. Řádné daňové přiznání - jako první se podává řádné daňové přiznání, a pokud je v pořádku, žádná další daňová přiznání už poplatník nepodává.
 2. Opravné daňové přiznání podává poplatník, který si uvědomil, že v řádném učinil chybu a chce ji opravit ještě během termín řádného daňového přiznání.
 3. Dodatečné daňové přiznání podává poplatník po řádném termín a to pouze v případě, že řádné daňové přiznání obsahovalo jednu či více chyb.

Termíny podání daňového přiznání

Termín se liší podle toho, zda daňový poplatník v ČR využívá služeb daňového poradce či nikoliv.

Daňový poplatník bez daňového poradce je povinen podat:
 • Finanční úřad - řádné (případně opravné) daňové přiznání k dani z příjmu nejpozději k datu 1. dubna (nedoplatek na dani je nutné uhradit ke stejnému datu)
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) - přehled o příjmech a výdajích OSVČ k datu 4. května (nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od podání přehledu)
 • Zdravotní pojišťovna - přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné k datu 4. května (nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od podání přehledu)

Daňový poplatník využívající služeb daňového poradce je povinen podat:
 • Finanční úřad - řádné (případně opravné) daňové přiznání k dani z příjmu nejpozději k datu 1. červenci (nedoplatek na dani je nutné uhradit ke stejnému datu) - poplatník musí k 1. dubnu předložit na finanční úřad plnou moc určenou ke zpracování daňového přiznání podepsanou pověřeným daňovým poradcem
 • Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) - přehled o příjmech a výdajích OSVČ k datu 3. srpna (nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od podání přehledu) - poplatník musí k 2. květnu předložit na finanční úřad plnou moc určenou ke zpracování daňového přiznání podepsanou pověřeným daňovým poradcem
 • Zdravotní pojišťovna - přehled o příjmech a výdajích ze samostatně výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné k datu 3. srpna (nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní od podání přehledu) - poplatník musí k 2. květnu předložit na finanční úřad plnou moc určenou ke zpracování daňového přiznání podepsanou pověřeným daňovým poradcem

Opravné daňové přiznání

Může se stát, že fyzická či právnická osoba podá řádné daňové přiznání a krátce na to zjistí, že v něm učinila chybu nebo dokonce více chyb. V takovém případě nemusí vyčkávat, až řádné daňové přiznání projde kontrolou na příslušném finančním úřadu, ale může ještě v řádném termínu podat opravné daňové přiznání.

Opravné daňové přiznání přitom nahrazuje původní řádné daňové přiznání, který v okamžiku podání opravného zanikne. Finanční úřad od toho momentu bere v potaz pouze opravné daňové přiznání, který se de facto stává řádným daňovým přiznáním. Je doporučeno podat daňové přiznání s předstihem, aby si poplatník ponechal rozumnou lhůtu pro případné opravy.

Opravných daňových přiznání může poplatník v podstatě podat neomezený počet. Za podání opravného daňového přiznání nehrozí poplatníkovi žádná finanční sankce. Jedinou podmínkou je dodržet řádný zákonem stanovený termín podání daňového přiznání v ČR, což je 31. březen. Finanční úřad vezme v potaz vždy to poslední podané opravné daňové přiznání. Ty předchozí řečeno hodí “do koše”, ať už skutečného nebo elektronického.

Formulář pro opravné daňové přiznání

Opravné daňové přiznání se podává na stejném formuláři jako řádné daňové přiznání, neexistuje žádný speciální formulář. V papírové podobě si lze formulář vyzvednout na finančním úřadě nebo stáhnout online a vytisknout. Běžnější je elektronická podoba formuláře určeného pro daňové přiznání.

V případě podání opravného daňového přiznání daňový poplatník vyplní formulář stejně jako v případně řádného daňového přiznání s tím, že opraví chybné údaje za správné. Na první stránce formuláře v horní části je nutné zaškrtnout, že se jedná o opravné daňové přiznání (na výběr jsou tři možnost: řádné, opravné, dodatečné).

V případě, že poplatník na dani omylem zaplatil více, uveden ve formuláři na místě k tomu určeném způsob, jak mu má finanční úřad přeplatek vrátit. Nedoplatek na dani je daňový poplatník povinen uhradit ve stanoveném termínu.

Chyby v daňovém přiznání

Chyby v daňovém přiznání se dělí do 3 kategorií dle závažnosti:
 • Kritická chyba - závažná chyby bránící elektronickému odeslání podání daňového přiznání (nevyplněné všechny požadované a povinné údaje)
 • Propustná chyba závažná - tyto chyby umožní odeslání přiznání, ale většinou vedou k zahájení opravného řízení
 • Propustná chyba - drobné chyby, které umožní podání daňového přiznání

Seznam nejčastějších chyb v daňovém přiznání:
 • Chyby, které se týkají vypočtené daně - poplatník špatně spočítá své výdaje a příjmy, do přiznání zapomene zahrnout všechny započitatelné daňové odpočty a daňová zvýhodnění - tyto chyby by měl daňový poplatník napravit co nejdříve.
 • U daňové přiznání chybí povinné přílohy - jedná se o daňové odpočty nebo o příjmy od zaměstnavatelů. Není nutné odevzdávat opravné či dodatečné daňové přiznání. Finanční úřad většinou poplatníka vyzve k doplnění dokumentů a příloh.
 • Různé administrativní chyby - nejčastěji se jedná chybějící podpis, chybějící bankovní účet pro vrácení přeplatků, špatně vyplněné kolonky. Finanční úřad opět daňového poplatníka vyzve k nápravě, kdy stačí chybějící administrativní záležitosti doplnit.
 • Opomenutí povinnosti podat přiznání elektronicky - daňový poplatník, který má zřízenou datovou schránku, je povinen podávat daňové přiznání elektronicky, jinak mu hrozí finanční pokuta.

Opravné versus dodatečné daňové přiznání - rozdíly

Pokud se s termíny “opravné daňové přiznání” a “dodatečné daňové přiznání” setkáte poprvé, tak musíte vědět, že se nejedná o dva různé výrazy pro stejnou věc. Základní rozdíl mezi opravným a dodatečným daňovým přiznání spočívá v datu podání.

Opravné daňové přiznání se podává tehdy, pokud poplatník v řádném daňovém přiznání učinil chybu, kterou si sám uvědomil a chce ji opravit. Opravné daňové přiznání je nutné podat ještě v rámci řádného termínu, což je za normálních okolností 31. březen následujícího roku.

Naproti tomu dodatečné daňové přiznání se podává až po uplynutí řádného termínu. Na chybu poplatníka většinou upozorní příslušný finanční úřad (pokud si ji dodatečně neuvědomí sám), který si vyžádá podání dodatečného daňové přiznání s opravenými chybami či doplněnými chybějícími údaji. Dodatečné daňové přiznání nelze podat v průběhu daňové kontroly. Dodatečné daňové přiznání je poté nutno podat do 30 dní od zjištění chyby, jinak poplatníkovi hrozí pokuta až do výše 5 % vypočítané daně z příjmu plus úroky z prodlení za pozdní platbu.

Pozor! Dodatečné daňové přiznání přitom není plnohodnotné přiznání, jelikož obsahuje pouze rozdíl mezi řádným (případně opravným) daňovým přiznáním. Dodatečné daňové přiznání je tedy pouze doplňující dokument. Dodatečné přiznán nelze podat, pokud daňový poplatník ještě nepodal řádné (případně opravné) daňové přiznání.

Opravné daňové přiznání a legislativa

Problematiku daní včetně podání přiznání upravuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, konkrétně pak paragraf 138.

§ 138 Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování
(1) Před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání nebo vyúčtování může daňový subjekt nahradit daňové přiznání nebo vyúčtování, které již podal, opravným daňovým přiznáním nebo opravným vyúčtováním.

(2) V řízení se dále postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání nebo opravného vyúčtování a k předchozímu daňovému přiznání nebo vyúčtování se nepřihlíží. Takto lze nahradit i dodatečná daňová přiznání nebo dodatečná vyúčtování nebo již podaná opravná přiznání nebo opravná vyúčtování.