Označení provozovny

Podle zákona č. 455/1991 Sb., živnostenského zákona je povinností každé firmy a podnikatele zákonem daným způsobem označit provozovnu (prodejna, restaurace, kadeřnictví apod.) před prvním otevřením. Za nedostatečně či chybně označenou provozovnu nebo chybějící označení podnikateli hrozí nemalá finanční pokuta.

Co je provozovna

Dle živnostenského a obchodního zákoníku je za provozovnu označován pronajatý či vlastní prostor, kde podnikatel vykonává podnikatelskou činnost nebo provozuje živnost a nabízí své služby veřejnosti.

Provozovnou je například:
 • obchod s jakýmkoliv zbožím
 • restaurace, hospoda, bar, kluby apod.
 • dílna
 • ordinace
 • kadeřnictví, holičství, oprava obuvi atd.
 • automaty a podobná zařízení sloužící k prodeji zboží či poskytování spotřebitelský služeb
 • mobilní provozovny - provozovny, které nezůstávají na jednom místě déle než 3 měsíce (např. stánek s občerstvením, mobilní knihovna, pojízdná prodejna)

Provozovna - základní povinnosti podnikatele

Firma či podnikatel mající provozovnu, ať už stálou nebo mobilní, musí dodržet dvě základní povinnosti, které jsou:
 • Ohlášení vzniku provozovny na příslušném živnostenském úřadě
 • Trvalé a viditelné označení místo provozovny

Pokud podnikatel výše uvedené povinnosti nedodrží, hrozí mu finanční pokuta až do výše 100 000 Kč. V případě nejasností je dobré poradit se s pracovníky živnostenského úřadu, kteří vám doporučí nejvhodnější postup.

Jak na správné označení provozovny

Doporučeno je místo provozovny označit buď přímo na vstupních dveřích provozovny nebo u vchodu do budovy, v níž se provozovna nachází. Pokud se provozovna nachází v budově, kde se nachází více provozoven najednou (typickým příkladem je obchodní centrum), stačí provozovnu označit až u přímého vstupu do provozovny.

Dle zákona musí označení provozovny splňovat následující podmínky:
 • Název provozovny - nejčastěji se jedná o název obchodní firmy zapsané v obchodním rejstříku nebo jméno podnikatele jakožto fyzické osoby
 • IČO - vedle názvu provozovatele provozovny musí být identifikační číslo (IČO) přidělené živnostenským úřadu
 • Sídlo firmy či adresa, na níž je umístěna organizační složka zahraniční osoby - to se týká pouze automatů a mobilních provozoven
 • Jméno zodpovědné osoby + provozní doba - tyto údaje musí uvést pouze provozovny sloužící k prodeji zboží či poskytování služeb spotřebitelům, odpovědnou osobou v tomto případě nemusí být jednatel firmy, vlastník či podnikatel, ale osoba, která je schopna vše vysvětlit a ukázat v případě kontroly z finančního či jiného úřadu
 • Kategorie a třída - platí pouze pro provozovny poskytující přechodné ubytování

Vizuální podoba označení provozovny

Zákon firmám a podnikatelům nenařizuje, jak má označení provozovny vypadat. Dle zákona musí být označení viditelné a musí obsahovat požadované údaje. V mnoha případech stačí jednoduchá cedulka či štítek, pro lepší dojem poslouží originální označení, na kterém nechybí logo firmy ani grafika.

Označení provozovny a česká legislativa

Označení provozovny v českých podmínkách upravuje Živnostenský zákoník (Část první, hlava II, § 17).

(1) Provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí prostor, v němž je živnost provozována. Za provozovnu se považuje i automat nebo obdobné zařízení sloužící k prodeji zboží nebo poskytování služeb (dále jen „automat“) a mobilní provozovna.

(2) Mobilní provozovna je provozovna, která je přemístitelná a není umístěna na jednom místě po dobu delší než tři měsíce.

(3) Živnost může být provozována ve více provozovnách, pokud podnikatel má právní důvod pro jejich užívání. Na žádost živnostenského úřadu je podnikatel povinen prokázat právní důvod pro užívání provozovny; to neplatí pro mobilní provozovny a automaty. U mobilních provozoven je podnikatel povinen na žádost živnostenského úřadu prokázat oprávněnost umístění provozovny. Je-li provozovna umístěna v bytě a není-li podnikatel vlastníkem tohoto bytu, může v něm provozovat živnost pouze se souhlasem vlastníka. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit předem živnostenskému úřadu; to neplatí pro zahájení provozování živnosti v provozovně, která je uvedena v ohlášení živnosti podle § 45 odst. 2 písm. g) a § 45 odst. 3 písm. f) nebo v žádosti o koncesi podle § 50 a pro automaty a mobilní provozovny. V oznámení podnikatel uvede údaje podle odstavce 5.

(4) Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro automaty.

(5) V oznámení podle odstavce 3 podnikatel uvede
a) obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
b) identifikační číslo osoby,
c) adresu provozovny a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
d) datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.

(6) Živnostenský úřad, který obdrží oznámení podle odstavce 3, přidělí provozovně identifikační číslo provozovny poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li již přiděleno, provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku a o provedeném zápisu informuje podnikatele.

(7) Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby. Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

(8) Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být trvale a zvenčí viditelně označena také
a) jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
b) prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, nejedná-li se o mobilní provozovnu nebo automat,
c) kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.

(9) Při uzavření provozovny uvedené v odstavci 8 je podnikatel povinen, nebrání-li tomu závažné důvody, předem na vhodném a zvenčí viditelném místě označit počátek a konec uzavření, s výjimkou mobilních provozoven a automatů.

(10) Podnikatel může prodávat zboží nebo poskytovat služby, pokud prodej zboží nebo poskytování služeb nevyžaduje koncesi, pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem. Prodej zboží nebo poskytování služeb pomocí automatů nesmí umožnit získat určité druhy zboží osobám chráněným zvláštními právními předpisy.