Podílové listy

Pro začínající, méně zkušené i konzervativní investory je ideálním způsobem bezpečného investování s pravidelným výnosem tzv. kolektivní investování. Nejběžnějším typem jsou otevřené a uzavřené podílové fondy spravované profesionálními správci. Investor se stane členem podílového fondu nákupem podílových listů.

Investoři, kteří nechtějí příliš riskovat, si velmi často zvolí nákup podílových listů z různých podílových fondů. Čím více podílových listů nakoupí, tím větší podíl na majetku fondu získají. Peníze získané od investorů spravuje zkušený správce podílového fondu, který investuje na na kapitálovém a peněžním trhu.

Ceny podílových listů (cena odkupu) se odvíjí od výnosu investic provedených správcem daného podílového fondu. Jsou veřejně dostupné a pravidelně publikované. Nákup podílových listů je doporučován investorům, kteří nechtějí příliš riskovat a přejí si investovat spíše menší částky.

Podílový list je cenný papír a zároveň doklad o vlastnictví podílu v podílovém fondu. Investor se vlastně stává spoluvlastníkem fondu, přičemž velikost podílu určuje počet podílových listů.

Kolektivní investování - o co jde

Investování sebou přináší rizika. Méně rizikové je kolektivní investování nabízející nižší, ale zato jistý výnos s minimálním rizikem. Mezi hlavní výhody kolektivního investování patří možnost diverzifikovat investiční portfolio, nižší náklady, jednodušší administrativu, velký výběr podílových fondů a profesionální správu fondu.

Typy kolektivního investování:
 • podílové fondy
 • akciové společnosti s proměnným základním kapitálem

Podílové listy - kdo je vydává

Vydavatelem (emitentem) podílových listů je speciální společnost, která je označována jako podílový fond.

Jaké má vlastník práva spojená s vlastnictvím podílových listů:
 • vlastník má právo na podíl ze zisku fondu
 • vlastník má právo účastnit se valné hromady, nemá však žádné hlasovací právo
 • vlastník má přednostní právo na nákup nově vydaných (emitovaných) podílových listů
 • vlastník má právo na podíl na likvidačním zůstatku, pokud se společnost ocitla v likvidaci

Co je podílový fond

Podílový fond je společnost umožňující dlouhodobé investování. Nejedná se o právnickou osobu. Podílový fond musí ke své činnosti nejprve získat povolení od České národní banky. Podílový fond je povinný zveřejnit svůj statut při založení. Status musí obsahovat například jméno investiční společnosti, která jej založila, typ fondu, délku trvání fondu a také to, do čeho bude podílový fond investovat.

Nejméně jednou za měsíc musí zveřejňovat aktuální hodnotu podílového fondu, aktuální hodnotu podílového listu, strukturu majetku v podílovém fondu, počet vydaných a odkoupených podílových listů. Dvakrát do rok vydává zprávu - pololetní a výroční zprávu o výsledcích činnosti fondu. Veškeré informace jsou určené pro stávající i potencionální investory.
Rozlišujeme dva typy fondů - otevřený podílový fond a uzavřený podílový fond.

Otevřený podílový fond

Umožňuje trvalé investování komukoliv. Některé otevřené podílové fondy uvádí životnost dokonce delší než 100 let.

Podílový fond získává peníze od investorů, kterými může být kdokoliv (firma, fyzická osoba) tím, že jim prodá podílové listy. S takto získanými finančními prostředky obchoduje na burze, kde nakupuje a prodává cenné papíry a jiné finanční instrumenty (finanční spekulace). Hlavním cílem činnosti podílových fondů je zisk, z něhož je investorům vyplacený podíl. Jeho výše se odvíjí od počtu podílových listů.

Úspěch podílového fondu na finančních trzích ovlivňuje cenu podílových listů. Čím je podílový fond úspěšnější, tím má vyšší hodnotu a představuje výhodnější investici než méně úspěšné fondy. Investor má vždy právo na zpětný odkup podílových listů a to za aktuální cenu čistého obchodního jmění. Díky tomu má vlastník podílových listů přehled a může se kdykoliv rozhodnout pro jejich prodej.

Uzavřený podílový fond

Je vytvořený pouze na určitou dobou a po uplynutí této doby je fond vyplacen a a zrušen. Investovat do uzavřeného fondu je možné pouze v rámci tzv. upisovacího období, které obvykle trvá tři měsíce. Poté už do něho nelze vstoupit. Uzavřený fond má omezený počet podílových listů. Pokud však není upsán během upisovacího období minimální počet listů, který je stanovení předem, fond vůbec nevznikne.

Maximální doba trvání uzavřeného fondu je deset let. Nejčastěji je uzavírán na tři až pět let. Oproti otevřenému podílovému fondu nemá vlastník podílových listů uzavřeného podílového fondu právo na zpětný odkup podílových listů. Může ho však prodat někomu jinému, například na finančním trhu, na kterém se obchoduje s podílovými listy. Investor však musí počítat s tím, že s prodejem souvisí poplatky a penále. Prodej není příliš výhodný.

TOP 20 podílových fondů v Česku

Při hodnocení podílových fondů se hodnotí čtyři hlavní kritéria - nákladovost a konstrukce fondu, kvalita správy fondu, rizikově-výnosový potenciál držených aktiv a transparentnost fondu.

 • J&T BOND CZK
 • Conseq Invest Akcie Nové Evropy
 • J&T MONEY CZK
 • Parvest Aqua RH
 • SPOROBOND
 • KB Privátní správa aktiv 5
 • Sirius Investments SICAV
 • JET 2 fond fondů
 • KB Privátní správa aktiv 1
 • NN (L) International Czech Equity
 • Robot Asset Management QUANT
 • FF - Global Dividend Fund CZK
 • Czech Real Estate Investment Fund
 • KB Privátní správa aktiv 2
 • Templeton Global Bond CZK H1
 • TOP STOCKS
 • CS nemovitostní fond
 • Parvest Commodities H CZK
 • ZFP realitní fond
Zdroj: www.peak.cz