Potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zaměstnání je více známé pod názvem zápočtový list, zkráceně a lidově “zápočťák”. Jedná se o úřední dokument, který zaměstnavatel vydává zaměstnanci při ukončení pracovního poměru.

Co je potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zaměstnání neboli zápočtový list je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci, se kterým ukončil pracovní poměr. Týká se to jak klasického pracovní poměru, tak i dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Podrobnosti týkající se potvrzení o zaměstnání upravuje § 313 a § 315 zákoníku práce.

Pokud zaměstnavatel odmítne potvrzení o zaměstnání zaměstnanci vystavit při skončení pracovního poměru, dopouští se přestupku, za který mu dle příslušného zákonné úpravy hrozí finanční pokuta ve výši až 2 000 000 korun. Pokud by navíc zaměstnanci v souvislosti s chybějícím potvrzením o zaměstnání vznikla škoda, je povinen tuto škodu uhradit.

Potvrzení o zaměstnání a povinné údaje

Zápočtový list je úřední dokument, jehož obsah je určen zákonem a musí tedy obsahovat veškeré v zákoníku práci uvedené povinné údaje. Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat:

 • Údaje o zaměstnání - typ pracovní poměru (dohoda o provedení práce - DPP, dohoda o pracovní činnost - DPČ), doba trvání pracovního poměru
 • Druh vykonávaných prací
 • Získanou kvalifikaci
 • Odpracovanou dobu a další skutečnosti důležité pro dosažení maximální expoziční doby
 • Případné srážky ze mzdy - pokud ano, tak v jaké výši, v čí prospěch a do kdy
 • Údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění

Potvrzení o zaměstnání a další údaje

Potvrzení o zaměstnání může obsahovat další údaje.
 • Na žádost zaměstnance může být v odděleném potvrzení uvedena výše průměrné mzdy, která je nezbytná pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti.
 • Informace, že k rozvázání pracovního poměru došlo v důsledku porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem a údaje o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Potvrzení o zaměstnání - lhůta k vydání a předání

Na základě zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vystavit potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru. Zákon pamatuje i na situace, kdy je vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem zhoršený a komunikace více než obtížná.

Zaměstnance není povinen o potvrzení žádat. Je to automatická povinnost zaměstnance vystavit toto potvrzení. Zaměstnavatel zápočtový list vydat tedy musí a jeho vydání nesmí podmiňovat žádnou jinou součinností zaměstnance (např. uhrazením náhrady škody, vydáním pracovních pomůcek či jiných svěřených předmětů apod.).

Potvrzení o zaměstnání musí být předáno do vlastních rukou zaměstnance kdekoliv bude zastižen (na pracovišti, na trvalé adrese apod.) a to osobně nebo prostřednictvím služeb elektronických komunikacích. Poštovních služeb je možné využít pouze tehdy, není-li doručení možné výše uvedenými způsoby.

K čemu je důležitý zápočtový list neboli potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zaměstnání bývalý zaměstnanec předává buď novému zaměstnavateli nebo na úřadu práce v případě společně se žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Potvrzení o zaměstnání je totiž nezbytné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti a výpočet výše podpory.

Zaměstnavatel nemá zákonnou povinnost uzavřít pracovní poměr s osobou, která nepředložila potvrzení o zaměstnání. V úvahu je však možné vzít rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 907/2012 ze dne 26. března 2013, „je však třeba vzít v úvahu, že údaje uvedené v potvrzení o zaměstnání se zpravidla týkají nejen zaměstnance a jeho dosavadního zaměstnavatele, ale že mají právní význam především pro zaměstnavatele, s nímž zaměstnanec nově sjednává pracovní poměr. Podle údajů obsažených v potvrzení o zaměstnání nový zaměstnavatel například plní povinnosti nového plátce mzdy při nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy zaměstnance“.

Nový zaměstnavatel tedy může podmiňovat vznik pracovního poměru předložením potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu), přičemž lze doporučit, aby toto potvrzení vyžadoval.

Potvrzení o zaměstnání - nesouhlas zaměstnance s jeho obsahem

Zaměstnance má dle zákoníku práce právo vyjádřit nesouhlas s obsahem potvrzení o zaměstnání. Do 3 měsíců od dne seznámení se s jeho obsahem se může soudně domáhat přiměřeného upravení obsahu.

Potvrzení o zaměstnání a česká legislativa

Problematikou “potvrzení o zaměstnání” se zabývá aktuálně platný zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.), konkrétně Část třináctá, hlava VII a § 313.

§ 313
(1) Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm
a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,
b) druh konaných prací,
c) dosaženou kvalifikaci,
d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,
f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.
(2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.

§ 315
Nesouhlasí-li zaměstnanec s obsahem potvrzení o zaměstnání nebo pracovního posudku, může se domáhat do 3 měsíců ode dne, kdy se o jejich obsahu dověděl, u soudu, aby zaměstnavateli bylo uloženo přiměřeně jej upravit.

Potvrzení o zaměstnání a práce v EU

V případě ukončení pracovního poměru v ČR z důvodu stěhování za prací do jiné členské země v rámci Evropské unie (EU) či Evropského hospodářského prostoru (EHP) je nutné použít evropský formulář U1 (E 301) pro potvrzení o zaměstnání. Tento formulář se používá pro účely započítání dob zaměstnání a pojištění v ČR a uznání nároku na dávky v nezaměstnanosti v jiném členském státu EU nebo EHP.

Mezi hlavní doklady o zaměstnání v ČR patří:
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list)
 • evidenční list důchodového zabezpečení
 • potvrzení o výši průměrného výdělku a dalších skutečnostech, který na žádost zaměstnance potvrzuje zaměstnavatel
 • formulář U1 (E 301) při odchodu z ČR, který na žádost zájemce vystaví příslušný úřad práce

Potvrzení o zaměstnání - VZOR

Potvrzení o zaměstnání

(§ 313 ZP)

Potvrzení o zaměstnání je vydáváno pro:
 • Trvalý pracovní poměr
 • Dohoda o pracovní činnost
 • Dohoda o provedení práce

Zaměstnavatel: ……………………………………………..
IČO: ……………………………………………..
DIČ: ……………………………………………..
Sídlem: ……………………………………………..
Zastoupen: ……………………………………………..

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským, Městským soudem v ……………………
oddíl ……., vložka č. ……………..
(dále jako “zaměstnání”)

potvrzuje, že

Zaměstnanec: ……………………………………………
Narozen: ……………………………………………
Bytem: ……………………………………………
(dále jako “zaměstnanec”)

byl v naší společnosti zaměstnán od ………………….. do ………………………. na pozici ……………………………….
Dosažená kvalifikace zaměstnance: ……………………………….
Srážky ze mzdy (např. zápůjčky, pojistky, spoření apod.):

Odvody: ……………………………………..
Datum: …………………………. Místo: …………………………
Podpisy: …………………………………….. - zaměstnance převzal dne ………………………
    ….…………………………………. - zaměstnavatel