Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace je souvislá činnost, která slouží k získání a udržení vhodného pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením (OZP).

Pracovní rehabilitace - komu je určena?

Na pracovní rehabilitaci mohou být zařazeny:
 • Osoby trpící zdravotním postižením, na které mají vystaven odpovídající zdravotní posudek či potvrzení vystavené orgánem sociálního zabezpečení.
 • Fyzické osoby dočasně neschopné práce na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem poskytovatele zdravotních služeb.
 • Osoby, který přestaly být invalidními, a to na základě doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky.

Pracovní rehabilitace - kdo ji zabezpečuje a hradí náklady?

Pracovní rehabilitaci pro OZP zajišťuje na základě vyplněného formuláře “Žádosti o pracovní rehabilitaci” Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky.

Prostřednictvím písemné dohody může OZP pověřit zajištěním pracovní rehabilitace jinou fyzickou či právnickou osobu.

Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí stejná Krajská pobočka Úřadu práce ČR, přičemž se řídí prováděcím právním předpisem vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí – vyhláškou č. 518/2004 Sb., v platném znění.

Průběh pracovní rehabilitace

Pro OZP zařazené na pracovní rehabilitaci je sestaven individuální plán, který zohledňuje:
 • zdravotní způsobilost
 • schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost
 • kvalifikaci
 •  a situace na trhu práce

Individuální plán pracovní rehabilitace obsahuje:
 • předpokládaný cíl pracovní rehabilitace
 • stanovené formy pracovní rehabilitace
 • předpokládaný časový průběh pracovní rehabilitace
 • termíny
 • způsob hodnocení účinnosti stanovených forem pracovní rehabilitace

Jaké aktivity pracovní rehabilitace může zahrnovat:
 • poradenskou činnost týkající se volby povolání zaměstnání či jiné výdělečné činnosti
 • teoretickou a praktickou přípravu pro vybrané povolání či výdělečnou činnost
 • zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání či povolání
 • vytváření vhodných podmínek pro výkon povolání či jiné výdělečné činnosti