Pracovní smlouva na dobu určitou

Pracovní smlouva na dobu určitou písemně stvrzuje pracovní poměr uzavřený mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem na přesně vymezené období. V případě pracovní smlouvy na dobu určitou je zaměstnavatel povinen dodržet hned několik podmínek.

Pracovní smlouvu a její délka

V pracovní smlouvě na dobu určitou je uvedena konkrétní doba, na kterou je daný pracovní poměr sjednán. Kromě podmínek pracovního poměru a povinnosti smluvních stran udává jasně daný začátek a konec pracovního vztahu. K pracovní smlouvě na dobu určitou se vztahuje pár zásadních podmínek, které musí zaměstnavatel dodržet.

První podmínka se týká maximální délky pracovní smlouvy na dobu určitou. Dle českého práva, konkrétně pak zákoníku práce, je možné pracovní smlouvu na dobu určitou uzavřít nejdéle na dobu 3 let. Nejčastěji se pracovní smlouva na dobu určitou uzavírá na dobu jednoho roku.

Po uplynutí této lhůty může dojít k:
 • ukončení pracovního vztahu
 • prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou maximálně na další 3 roky
 • převedení pracovního stavu na dobu určitou.

Způsoby sjednání pracovní smlouvy na dobu určitou

Zákoník práce nestanovuje konkrétní způsob či způsoby, jak má být sjednaná pracovní smlouva na dobu určitou. Je dáno obecné pravidlo říkající, že pracovním smlouva musí být maximálně konkrétní a přesná, aby nemohlo dojít ke vzniku pochybností.

Pracovní smlouva na dobu určitou lze sjednat například:
 • do vybraného dne – např. do 31.prosince 2020
 • do trvání a ukončení nějaké skutečnosti – např. do ukončení mateřské dovolené nebo dlouhodobé nemoci
 • přesným uvedením počtem dní, týdnů, měsíců či let – např. na 12 měsíců a 31 dní

Pracovní smlouva na dobu určitou a podmínky prodloužení

Druhá podmínka se týká prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou. Kromě toho, že tuto pracovní smlouvu lze prodloužit opět nejdéle na 3 roky, je možné k prodloužení pracovního poměru na dobu určitou pouze dvakrát. To znamená, že zaměstnanec smí u jednoho zaměstnavatele podepsat pracovní smlouvu na dobu určitou celkem třikrát a to vždy nejdéle na dobu tří let.

Po uplynutí této celkové lhůty devíti let může být pracovní smlouva na dobu určitou změněna na dobu neurčitou bez jasné definované konce s možností výpovědi z obou stran nebo je pracovní poměr na dobu určitou ukončen.

Mezi pracovními smlouvami na dobu určitou může vzniknout pauza (prodleva), která nesmí přesáhnout dobu tří let. Pokud od uplynutí pauzy uplyne doba delší tří let, nejedná se o prodloužení původní pracovní smlouvy, ale opět o nově sjednanou pracovní smlouvu na dobu určitou.

Za určitých podmínek smí být pracovní smlouva na dobu určitou prodloužena vícekrát po sobě:
 • Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou sjednaný mezi zaměstnancem a agenturou práce za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele.
 • Zaměstnavatel má vážný provozní důvod či důvody, které je schopen odůvodnit, a které spočívají ve zvláštní povaze zaměstnání (sezónní činnosti - obsluha lyžařských vleků, práce v zemědělství apod.).
 • Jedná se o zaměstnávání cizinců na konkrétní povolení, případně pracovní poměry učitelů, kde je úprava pracovního poměru specifická.

U pedagogických pracovníků dále platí podmínky, jež se nevztahují na případy, kdy byla pracovní smlouva na dobu určitou uzavřena v podobě náhrady za dočasně nepřítomného kolegu například z důvodu dlouhodobé nemoci nebo mateřské, a případy, kdy nový pedagogický pracovník nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace.

Přechod z pracovního poměru na dobu určitou na dobu neurčitou

V první řadě je běžná změna pracovní smlouvy na dobu určitou na dobu neurčitou, pokud jsou obě strany spokojené. Prodloužení takové smlouvy je tedy primárně závislé na souhlasu zaměstnavatele, ale i zaměstnance.

Dále dle zákoníku práce existují dvě možnosti, kdy se pracovní smlouva sjednaná na dobu určitou automaticky změní v pracovní smlouvu na dobu neurčitou:

 • Je-li pracovní smlouva na dobu určitou sjednána v rozporu se zákoníkem práce a to za předpokladu, že zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně svému zaměstnavateli oznámí, že chce, aby jej nadále zaměstnával.
 • Pokud zaměstnanci uplynula lhůta sjednaná ve smlouvě na dobu určitou, ale on dále pokračuje v práci s vědomím zaměstnavatele, automaticky dochází k přechodu pracovního poměru na dobu neurčitou.

Ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou

U pracovní smlouvy na dobu určitou není žádná výpovědní lhůta. Zaměstnavatel nemá žádnou povinnost prodloužit smlouvu na dobu určitou nebo zaměstnanci nabízet pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Pracovní poměr může jednoduše a bez udání důvodů ukončit k datu ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou uvedenému v této smlouvě.

Zaměstnavatel rovněž nemá nejmenší povinnost zaměstnance upozornit na končící smlouvu. Může tak učinit, ale také nemusí. Je v zájmu každého zaměstnance znát podmínky své vlastní pracovní smlouvy.

Další způsoby ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou:
 • dohoda
 • písemná výpověď
 • okamžité zrušení
 • smrt zaměstnance
 • cizinec - konec pobytu na území ČR dle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu nebo po uplynutí doby, na níž bylo vydáno povolení k zaměstnání

Pracovní smlouva na dobu určitou v české legislativě

Problematiku pracovních smluv upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Pracovního poměru na dobu určitou se pak týká paragraf 39.

§ 39 Pracovní poměr na dobu určitou
(1) Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho trvání.

(2) Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

(3) Ustanovením odstavce 2 není dotčen postup podle zvláštních právních předpisů, kdy se předpokládá, že pracovní poměr může trvat jen po určitou dobu.

(4) Jsou-li u zaměstnavatele dány vážné provozní důvody nebo důvody spočívající ve zvláštní povaze práce, na jejichž základě nelze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnanci, který má tuto práci vykonávat, navrhl založení pracovního poměru na dobu neurčitou, nepostupuje se podle odstavce 2 za podmínky, že jiný postup bude těmto důvodům přiměřený a písemná dohoda zaměstnavatele s odborovou organizací upraví
a) bližší vymezení těchto důvodů,
b) pravidla jiného postupu zaměstnavatele při sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou,
c) okruh zaměstnanců zaměstnavatele, kterých se bude jiný postup týkat,
d) dobu, na kterou se tato dohoda uzavírá.
Písemnou dohodu s odborovou organizací je možné nahradit vnitřním předpisem jen v případě, že u zaměstnavatele nepůsobí odborová organizace; vnitřní předpis musí obsahovat náležitosti uvedené ve větě první.

(5) Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem trvání pracovního poměru na dobu určitou v rozporu s odstavci 2 až 4, a oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou. Návrh na určení, zda byly splněny podmínky uvedené v odstavcích 2 až 4, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

(6) Ustanovení odstavce 2 se nevztahují na pracovní smlouvu zakládající pracovní poměr na dobu určitou sjednanou mezi agenturou práce a zaměstnancem za účelem výkonu práce u jiného zaměstnavatele (§ 307a, 308 a 309).

Pracovní smlouva na dobu určitou - VZOR

Pracovní smlouva

uzavřená ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany
zaměstnavatel
sídlo:
IČO:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, spisová značka
zastoupen/a:
bankovní spojení:
(dále také jen „zaměstnavatel“)

a

zaměstnanec
datum narození:
bydliště:
(dále také jen „zaměstnanec“)

Zaměstnavatel a zaměstnanec dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto pracovní smlouvu

2. Pracovní poměr, den nástupu do práce

2.1 Smluvní strany se dohodly, že dnem nástupu Zaměstnance do práce je den ….... Tímto dnem vzniká mezi Zaměstnavatelem a Zaměstnancem pracovní poměr.
2.2 Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou, a to na dobu od …….. do ……...

3. Druh práce a místo výkonu práce

3.1 Zaměstnanec je přijímán na pracovní pozici………..
3.2 Místem výkonu práce je ………………..

4. Zkušební doba

Sjednává se zkušební doba v délce tří měsíců. Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. O dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené se zkušební doba prodlužuje.

5. Mzda

5.1 Zaměstnanci náleží za vykonanou práci mzda. Výše mzdy je mzdovým výměrem.
5.2 Mzda je splatná měsíčně pozadu, a to nejpozději v následujícím kalendářním měsíci ke dni …………….... Mzda se vyplácí, dle dohody stran, bezhotovostně převodem na bankovní účet zaměstnance.
5.3 Ze mzdy bude zaměstnavatel provádět srážky v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v České republice.

6. Povinnosti zaměstnance

6.1 Zaměstnanec je zejména povinen:
a. podle pokynů zaměstnavatele konat osobně práce dle pracovní smlouvy v rozvržené týdenní pracovní době a dodržovat povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru,
b. pracovat řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených vydané v souladu s právními předpisy a spolupracovat s ostatními zaměstnanci,
c. využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly,
d. řídit se pokyny zaměstnavatele, touto smlouvou a vnitřními organizačními předpisy zaměstnavatele, se kterými byl seznámen,
e. dodržovat právní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané; dodržovat ostatní předpisy vztahující se k práci jimi vykonávané, pokud s nimi byli řádně seznámeni,
f. řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele,
g. zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám; to neplatí, pokud byl zaměstnanec této povinnosti zproštěn statutárním orgánem nebo jím pověřeným vedoucím zaměstnancem,
h. v souvislosti s výkonem zaměstnání nepřijímat dary nebo jiné výhody, s výjimkou darů nebo výhod poskytovaných zaměstnavatelem,
i. nevykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele vedle svého zaměstnání u zaměstnavatele jakýkoli druh výdělečné činnosti, shodný s předmětem činnosti zaměstnavatele.

7. Povinnosti zaměstnavatele

7.1 Zaměstnavatel je zejména povinen:
a. přidělovat zaměstnanci práci dle této smlouvy a platit mu za ni mzdu ve výši a za podmínek stanovených zaměstnavatelem ve mzdovém výměru zaměstnance,
b. vytvářet podmínky pro plnění pracovních úkolů zaměstnance.

8. Pracovní doba

8.1 Stanovená týdenní pracovní doba a její rozvržení se řídí ust. § 78 a násl. zákoníku práce a činí tedy 40 hodin týdně.
8.2 Pracovní doba je rovnoměrně rozvržena do pětidenního pracovního týdne.

9. Dovolená

9.1 Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v ust. § 211 a násl. zákoníku práce, přičemž dobu jejího čerpání projednají zaměstnanec a zaměstnavatel předem.
9.2 V případě neshody rozhoduje o termínu čerpání dovolené zaměstnavatel.

10. Skončení pracovního poměru

10.1 Skončení pracovního poměru se řídí ust. § 48 a násl. zákoníku práce.
10.2 Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí dva měsíce.
10.3 Výpovědní doba začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce, s výjimkami vyplývající ze zákoníku práce.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu.
11.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky schválenými oběma smluvními stranami.
11.3 Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Data a místa podpisů

Podpis zaměstnavatele a zaměstnance