Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)

Return on equity neboli rentabilita vlastního kapitálu je jeden ze skupiny ukazatelů ziskovosti, který vyjadřuje, jak efektivně organizace hospodaří s prostředky vloženými akcionáři či společníky. Jedná se o jednu z forem vyjádření míry zisku z podnikání.
Při výpočtu se vychází z různých forem zisku, který je obecně považován za vrcholový ukazatel efektivnosti podniku. Rentabilitou je odrážena schopnost podniku vytvářet nové zdroje či dosahovat zisku použitím investovaného kapitálu.
Rentabilita vlastního kapitálu má největší význam pro vlastníky (či společníky) společnosti, neboť popisuje, jak se jim jejich investované prostředky vrací skrze hospodaření společnosti.

Rentabilita obecně

Rentabilitou (ziskovostí, profitabilitou) obecně označujeme poměr zisku k jednotce vloženého kapitálu.
Konkrétní výpočet ukazatelů není ve všech zemích shodný. Liší se zejména podle toho, který zisk je dosazován do čitatele a co se konkrétně dosazuje do jmenovatele.
Nejčastěji jsou používány tyto 3 druhy ukazatelů rentability:

  • Rentabilita vlastního kapitálu (ROE),
  • Rentabilita celkového vloženého kapitálu,
  • Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE).

Je patrné, že rentabilita vlastního kapitálu je jen jeden z druhů ukazatelů rentability.

Vzorec pro výpočet rentability vlastního kapitálu

Výpočet je jednoduchý, stačí zisk podělit vlastním kapitálem.
ROE (rentabilita vlastního kapitálu) = zisk / vlastní kapitál

Který vlastní kapitál dosadit?

Poněkud složitější se výpočet jeví, jakmile se zamyslíte, kterou výši vlastního kapitálu dosadit... Tento údaj nalezneme v rozvaze společnosti, avšak ta se určuje pro začátek i konec každého účetního období. Který údaj tedy použít? Jelikož zisk společnost zpravidla generuje v průběhu celého roku, jeví se údaj o výši vlastního kapitálu na začátku i na konci účetního období jako relevantní. Pro výpočet se tedy standardně používá jejich aritmetický průměr.

Není zisk jako zisk!

Setkali jste se již s pojmy EAT a EBIT? Nyní je důležité zvolit správný z nich… EAT (earnings after taxes), tedy zisk po zdanění a zaplacení úroků, je ten, který skutečně zůstane vlastníkům společnosti. Ten je logicky pro výpočet nejvhodnější.
Naproti tomu EBIT (earnings before interest and taxes), zisk před zdaněním a úroky může mít větší vypovídací schopnost při výpočtech jiných ukazatelů z pohledu jiných osob (např. akcionářů). Pro výpočet rentability vlastního kapitálu jej ale opravdu primárně nepoužívejte.

Nevýhody a omezení ukazatele

1. V případě, kdy je společnost financována pouze z vlastního kapitálu, bude hodnota tohoto ukazatele shodná s ukazatelem ROCE (rentabilitou dlouhodobě investovaného kapitálu).
2. U ukazatele ROE je vhodné sledovat jeho vývoj v čase. Zpravidla jsou nejvíce relevantní poslední 3 roky, ze kterých lze usuzovat i o trendu vývoje.
3. Srovnání s ostatními společnostmi je jednoduché a nevyžaduje mnoho času, avšak nezapomínejte na to, že je smysluplné srovnávat se pouze se společnostmi ve stejném oboru (pokud nehodnotíte atraktivnost různých odvětví z pohledu investora).
4. Nejmarkantnější nevýhoda tohoto ukazatele je, že nezohledňuje úvěry (respektive závazky). To znamená, že za dobrou hodnotou ukazatele může stát vyšší zadluženost. V praxi by to byla situace, kdy si firma nabere velké objemy půjček a zainvestuje získané prostředky. Její zisk sice stoupne, ale v proporcionálním porovnání s výší celkového kapitálu už tolik ne. Následně odváděné úroky a splátky úvěrů by firmě ubraly většinu zisku, avšak hodnota ukazatele ROE by mohla přesto stoupnout. Při analýze rentability vlastního kapitálu je tak takřka nezbytností zabývat se i ukazateli zadluženosti nebo jinými finančními ukazateli!

Doporučené hodnoty ukazatele

V minulosti byla průměrná návratnost investic přibližně 10 % až 12.
Pro stabilní ekonomiku jsou hodnoty ROE více než 12-15 % považovány za žádoucí. Konkrétní výše však závisí na mnoha faktorech, jako jsou průmysl, politická stabilita, podpora investic, dostupnost úvěrů, ekonomické prostředí (inflace, makroekonomická rizika atd.).
V zásadě lze říci, že čím vyšší je hodnota ROE, tím lépe. Vyšší hodnota ROE však nutně neznamená lepší finanční výkonnost společnosti! Jak je uvedeno výše, vyšší ROE může být výsledkem vysokého efektu finanční páky, ale příliš vysoká finanční páka je nebezpečná pro solventnost společnosti.