Vnitrostátní nákladní list

V oblasti silniční nákladní dopravy se lze jen zřídka setkat s uzavíráním přepravních smluv ve fyzické (písemné) formě. Ostatně proč by ne, když tato povinnost není stanovena ani právními předpisy, čímž je neformálnost těchto právních úkonů založena i legislativně.


Na druhou stranu o to větší význam má proto přepravní doklad, jenž bývá častokrát jediným písemným důkazem o existenci a obsahu závazkového vztahu mezi odesílatelem a dopravcem – nákladní list. 

Legislativa – úmluva o přepravě a silniční nákladní dopravě (CMR)

Od 1. ledna 2019 se ustanovení o uzavření a provádění přepravní smlouvy, odpovědnosti dopravce, reklamaci a žalobě a o přepravě prováděné postupně několika dopravci obsažená v Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) použijí obdobně ve vnitrostátní silniční nákladní dopravě na smlouvu o přepravě věci, práva a povinnosti při přepravě věci, náhradu škody vzniklé při přepravě věci a na odpovědnost jednotlivých dopravců při přepravě věci, kde se spojilo vícero dopravců.

Stejně tak jako v mezinárodní dopravě, nákladní list slouží pro naplnění požadavku zákona k prokázání vztahu dopravce k nákladu jako doklad o uzavření přepravní smlouvy a jako potvrzení, že řidič/dopravce náklad skutečně převzal, v jakém stavu a obdobně jako jednoznačné potvrzení, že řidič zboží předal příjemci. Použitím nákladního listu ve vnitrostátní dopravě se značně omezují případné reklamace a spory o škodách na zásilce.

Vnitrostátní nákladní doprava

Obchodní zákoník ve svém ustanovení § 611 odst. 1 opravňuje dopravce požadovat, aby mu odesílatel potvrdil požadovanou přepravu v přepravním dokladu. Na tento zákon navazuje vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, která stanovuje označení a náležitosti přepravního dokladu, rovněž jako odpovědnost za v něm provedené nesprávné zápisy.

Přepravním dokladem v silniční nákladní dopravě může být:

  1. přepravní list vyplněný a odevzdaný odesílatelem nebo
  2. dodací list, pokud vyhovuje podrobnějším přepravním podmínkám.

Řádně vyplněný přepravní list je odesílatel povinen odevzdat dopravci, a to zároveň se zásilkou. Přepravní list pak doprovází přepravovanou zásilku až do jejího vydání určenému příjemci (eventuálně do její likvidace).

Přepravní list musí obsahovat následující náležitosti:
  • název (jméno) odesílatele a příjemce,
  • obvyklé pojmenování obsahu zásilky a jejího obalu,
  • počet kusů,
  • celkovou váhu zásilky,
  • místo nakládky a místo vykládky,
  • datum a potvrzení převzetí zásilky dopravcem a příjemcem.


Pokud se nakládá nebo vykládá zásilka na více místech, je odesílatel povinen odevzdat pro každou část zásilky samostatný přepravní list. Do přepravního listu lze zapsat i další přepravním řádem předepsané nebo povolené záznamy.

Zápisy v přepravním listě musí být provedeny průpisem a musí být na všech jeho listech dobře čitelné, přičemž dopravci a odesílatelé odpovídají za správnost a úplnost zápisů, které jsou povinni do přepravního listu zapsat.

Náložný list

Obchodní zákoník (§ 612 – § 616) upravuje i tzv. náložný list, který není přepravním dokladem, nýbrž listinou s povahou cenného papíru, se kterou je spojeno právo požadovat na dopravci vydání přepravované zásilky. Vydání náložného listu může být sjednáno smluvně při převzetí zásilky, přičemž tuto povinnost možno uložit dopravci. Pokud je náložný list vydán, je dopravce povinen vydat zásilku osobě oprávněné podle náložného listu, která (osoba) je povinna náložný list dopravci předložit a potvrdit na něm převzetí zásilky.

Časté dotazy týkající se nákladních listů

Je nezbytné, aby řidič vyplňoval nákladní list CMR pro ČR, i přesto má-li dodací a nakládkový list?

Nákladní list je dokladem o uzavření přepravní smlouvy, dodací list nemůže nákladní list nahradit. U nakládkového listu nelze posoudit, protože není jednoznačně stanovené, jaké obsahuje údaje a informace.

Kdo je povinen vyplnit a zajistit nákladní list CMR – dopravce, nebo odesilatel?
Ani úmluva CMR pro mezinárodní, ani zákon o silniční dopravě pro vnitrostátní přepravu nestanovuje, kdo má vystavit nákladní list. Předpokládá se, že je v zájmu obou dvou stran přepravní smlouvy vystavit nákladní list a řádně jej vyplnit.

Je možné používat nákladní list pro mezinárodní dopravu i pro vnitro?

Na mezinárodním nákladním listu je obvykle uvedeno, že se jedná o mezinárodní přepravu, která podléhá úmluvě CMR. Vnitrostátní přeprava podléhá zákonu 111/1994 Sb. o silniční dopravě a nejedná se o mezinárodní přepravu. Doporučuje se použít vnitrostátní nákladní list.


Vztahuje se povinnost vyplňovat nákladní list CMR i na přepravu odpadů, sutě, komunálního odpadu nebo třeba šrotu?

Ano, pokud se jedná o přepravu za úplatu, tzn., odesílatel si přepravu za finanční obnos objedná u dopravce.


Mám výrobní firmu, která odesílá produkty zákazníkům, najímám si u toho jménem firmy dopravce. Potřebujeme nákladní list CMR pro vnitrostátní přepravu, i přestože vystavujeme velmi podrobný dodací list (identifikační údaje firmy, popis zboží, balení, hmotnost, apod.)?

Jestliže vystupujete v roli odesílatele, tzn., že si najímáte a platíte dopravce na základě uzavřené přepravní smlouvy mezi vámi a dopravcem, vztahují se na vás podle §9a zákona 111/1994 Sb. pravidla úmluvy CMR. Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list. Protože není známé přesné provedení takového dodacího listu, nelze odpovědět, zda je dostačující. Je možné, že stačí, kdyby se přejmenoval na list nákladní, podmínky legislativy splní. Úmluva však ještě stanoví, že nákladní list se vystavuje minimálně ve třech vyhotoveních, což u dodacích listů není zrovna obvyklé.

Jsme výrobní firma a našim zákazníkům v ČR dodáváme náhradní díly, případně vezeme tyto díly k další úpravě (např. do lakovny). Je nutné mít k tomu vyplněný nákladní list CMR?
Pokud vozíte vlastní zboží, neuzavíráte se zákazníky přepravní smlouvu, nenecháváte si za dopravu platit, tak se vás nová úprava netýká. Pro prokázání vztahu dopravce k nákladu by měly dodací listy stačit, pokud je z nich zjevné, že se nejedná o přepravu za úplatu a "kdo a co" veze.

Kdo je povinen vyplnit nákladní list CMR (dodavatel, nebo odesílatel)?
Ve vnitrostátní ani v mezinárodní dopravě není stanoveno, kdo nákladní list vystavuje. Předpokládá se, že je to v zájmu obou stran a že tedy budou smluvní strany přepravní smlouvy na vystavení nákladního listu spolupracovat. Je to stejné, jako v dopravě mezinárodní, nákladní list není nařízený, ale slouží jako velice dobrý a obecně uznávaný doklad o vztahu dopravce k nákladu – zvláště pak jako doklad o stavu nákladu v každém okamžiku manipulace, tzn. při předání dopravci a následně pak při předání příjemci.

Jak je to v případě, že odesílatel i příjemce je jeden subjekt, je nutné vyplnit vnitrostátní nákladní list i v tomto případě?
Není rozhodující, zda je odesílatel i příjemce ta samá osoba, ale jde o to, jestli se jedná o přepravu pro cizí potřebu nebo o přepravu na vlastní účet. Když je uzavřená přepravní smlouva s dopravcem, dokladem o uzavření této přepravní smlouvy je nákladní list.

Hrozí v případě absence dokladu CMR nějaké sankce?
Přepravní smlouva spadá do práva soukromého, tedy kontrola ze strany státních orgánů nemůže trestat neúplnost, dokonce ani nepřítomnost, nákladního listu ve vozidle. Avšak vzhledem k obsahu je nákladní list ideálním dokladem ke splnění povinnosti dopravce doložit a prokázat vztah k nákladu dle požadavku §3 zákona 111/1994 Sb., za jehož nesplnění už hrozí dopravci sankce (konkrétně do výše 70 000 korun).

Je nezbytné nákladní list CMR vystavovat i pokud je dodací list vystaven ve 3 kopiích?
Dodací list zpravidla není dokladem o uzavření přepravní smlouvy.

Jaká hmotnost zboží se uvádí v nákladním listu CMR?
V nákladním listu by měla být uveden hrubá hmotnost, aby dopravce věděl, kolik bude náklad celkově vážit. Nákladní list musí obsahovat hrubou váhu zásilky nebo jiným způsobem vyjádřené množství zboží tak, aby bylo možné se váhy dopočíst.