Základní kapitál – hlavní informace

Tento článek vás provede hlavními informacemi o základním kapitálu, které by vám rozhodně neměly uniknout. Dále uvedeme hlavní rozdíly a souvislosti základního kapitálu společnosti s ručením omezeným a akciovou společností. Na konci jsou uvedeny příklady účtování základního kapitálu. Mimo jiné se ve článku dočtete odpovědi na otázky, zda je výše základního kapitálu známkou důvěryhodnosti společnosti či nikoliv.

Základní kapitál – hlavní informace

Jedná se o hodnotu vkladů společníků do společnosti, která tvoří součást vlastního kapitálu. Utváří se při zakládání společnosti a jeho výši lze v průběhu působení firmy změnit. Ve své podstatě se jedná o základní vstupní zdroj majetku firmy. V rozvaze jej najdeme na straně pasiv, tedy zdrojů krytí majetku.

Jeho minimální výši stanovuje zákon o obchodních korporacích – zde si můžete dohledat přesné znění daných zákonů.

Zákon umožňuje i nepeněžité vklady, ale je to poměrně komplikovaný proces, a proto je vcelku neobvyklý. Je totiž potřeba posouzení hodnoty majetku znalcem, a k tomu se také váže poplatek, papírování, i riziko, že společnost s nepeněžitým kapitálem bude odmítnuta atd. 

Je společnost s vysokým základním kapitálem automaticky důvěryhodnější?

Základní kapitál musí být ve výši vyhovující zákonu a stanovené ve společenské smlouvě vložen na bankovní účet společnosti. K němu bývá omezen nebo dokonce zcela zamezen přístup až do zápisu do obchodního rejstříku. Na tomto účtu není po založení nijak vázán. Společnost jej může po založení kdykoliv vybrat a libovolně využít. Realita je taková, že ani nemá velkou vypovídací schopnost o působení firmy, kvalitě její činnosti, schopnostech managementu ani důvěryhodnosti. Je to spíše jen účetní veličina. Proto pro posouzení velikosti ani důvěryhodnosti z pohledu např. investora či zákazníka se nejedná o významný faktor.

Reálně existují společnosti, které mají základní kapitál ve výši 100 000 Kč a přitom dosahují několikamiliónových ročních tržeb a mají spoustu zaměstnanců. Naproti tomu jsou společnosti, které mají naopak vysoký kapitál, ale jejich aktivita je chabá. 

Slyšeli jste už někdy o zakládání společností na klíč? Zaplatíte firmě, která vám za úplatu obstará založení požadované společnosti (veškerý právní a administrativní servis), a dokonce si můžete i libovolně stanovit výši základního kapitálu. Funguje to tak, že firma vloží peníze na účet, společnost založí a pak si peníze vybere, než vám založenou společnost předá. Vy tam máte společnost s vámi zvolenou výší základního kapitálu.

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným

V roce 2014 vešel v platnost nový zákon o obchodních korporacích, který mimojiné umožnil založení s.r.o. s pouhou jednou korunou základního kapitálu. Toto mnohdy hodně diskutované rozhodnutí si našlo své příznivce i odpůrce. Jisté je, že počet společností založených s výší základního kapitálu menší než 200 000 Kč (tato výše byla minimum do té doby) stále roste.

Za rok 2017 bylo založeno 84 % s.r.o. se ZK nižším než 200 tisíc korun. V tomto roce byla téměř pětina společností s kapitálem 1 000 Kč. Jen asi 3,7 % společností mají vyšší ZK než 200 000 Kč. Je patrné, že snížení je pro mnohé výhodné a byla tím odstraněna administrativní překážka pro drobné podnikatele.

Při zápisu do obchodního rejstříku musí být splaceno nejméně 30 % z každého peněžitého vkladu (v případě více zakládajících společníků). Pokud zakládá jeden zakladatel, musí splatit celý základní kapitál před zápisem do OR. 

Základní kapitál společnosti s ručením omezeným lze zvýšit:
  • Peněžními vklady
  • Nepeněžitými vklady společníků
  • Z kapitálových fondů
  • Z fondů tvořených ziskem
  • Z jiných vlastních zdrojů

Základní kapitál s.r.o. lze snížit:
  • Jako důsledek ztrátovosti společnosti
  • Jako důsledek odchodu společníka ze společnosti
  • Kvůli změně rozsahu podnikatelské činnosti

Základní kapitál akciových společností

Kapitál akciové společnosti je rozdělen na jednotlivé akcie o určité jmenovité hodnotě. Základní kapitál a.s. činí 2 milióny Kč – bez veřejné nabídky akcií a 20 miliónů s veřejnou nabídkou akcií. 10 % z nominální hodnoty akcie musí upisovatel splatit hned. Dále celkem 30 % z nominální hodnoty akcie musí být splaceno do zápisu do obchodního rejstříku.

Změna výše základního kapitálu akciové společnosti

Na základě stanov schválených valnou hromadou lze snížit nebo navýšit základní kapitál dané společnosti. Jeho změna se logicky promítne i do hodnoty akcií. Zvýšení základního kapitálu zákon v podstatě neomezuje – proč by taky měl? Ale u jeho snížení je třeba respektovat stejnou minimální výši ZK jako při zakládání společnosti.

Zvýšení či snížení základního kapitálu v účetních dokladech proběhne až po zápisu příslušné skutečnosti v obchodním rejstříku. Dojít k tomu může na základě rozhodnutí valné hromady (v případě akciové společnosti).

Po povinném přidělené do rezervního fondu může být čistý zisk použit na výplatu dividend akcionářů nebo také ke zvýšení základního kapitálu skrze vydání nových akcií. Ke snížení může dojít buď kvůli dlouhodobé ztrátovosti, nebo na základě dobrovolného rozhodnutí valné hromady (až do zákonné výše). 

Jak na účtování základního kapitálu?

Jelikož se základní kapitál nachází v rozvaze na straně pasiv, účtujeme jeho navýšení na straně dal. Změny základního kapitálu, které již byly zapsány v obchodním rejstříku, se účtují na účtu číslo 411 – základní kapitál. Změny, které doposud nebyly zapsané v obchodním rejstříku, se účtují na účtu číslo 419.

Příklad zaúčtování peněžitého vkladu a zvýšení ZK z vlastních zdrojů:
Číslo účetní operace Popis účetní operace Částka v Kč Má dáti Dal
1. Úpis peněžního vkladu do základního kapitálu společnosti 400 000 353 419
2. Zaplacení peněžního vkladu na běžný účet společnosti 400 000 221 353
3. Zapsání nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku 400 000 419 411
4. Navýšení základního kapitálu z vlastních příjmů – např. zisk 150 000 428 419
5. Zapsání zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku 150 000 419 411

Příklady účtování situace, kdy není celá hodnota vkladů zapsána do základního kapitálu 

Je to běžná situace, ke které často dochází. Může to být např. kvůli toho, že jsou vklady obtížně dělitelné na přesnou hodnotu, vklad záměrně nebyl zapsán do základního kapitálu (např. šlo o jakýsi vstupní poplatek nového společníka – „přístupové právo“), vklad byl v cizí měně a došlo k rozdílu po přepočtu.

1. Příklad účtování o emisním ážiu
Číslo účetní operace Popis účetní operace Částka v korunách Má dáti Dal
1. Úpis vkladu do ZK (peněžní) 500 000 353 419
2. Vzniká emisní ážio v důsledku daného vkladu 100 000 353 412
3. Zaplacení vkladu 600 000 221 353
4. Navýšení základního kapitálu kvůli emisního ážia 100 000 412 419
5. Zapsání o zvýšení ZK do obchodního rejstřík 100 000 419 411

2. Příklad účtování o rezervním fondu 

Číslo účetní operace Popis účetní operace Částka v korunách Má dáti Dal
1. Úpis peněžního vkladu do ZK 500 000 353 419
2. Vzniká rezervní fond jako důsledek vkladu 100 000 353 421
3. Zaplacení vkladu 600 000 221 353
4. Uhrazení ztráty z rezervního fondu 100 000 421 431

3. Příklad účtování vrácení částky společníkovi

Číslo účetní operace Popis účetní operace Částka v korunách Má dáti Dal
1. Úpis peněžního vkladu do ZK 700 000 353 419
2. Vzniká závazek z důvodu vrácení části vkladu 200 000 353 365
3. Zaplacení nepeněžního vkladu dlouhodobého hmotného majetku 900 000 042 353
4. Uhrazení závazku 200 000 365 221