Co je insolvence a jak probíhá

Osobní rozvoj

Přidal simcasimca, dne 31. 07. 2018,  0x


Velké dluhy trápí stále více lidí. Někdy za finančními potížemi stojí lehkomyslnost, jindy snaha postarat se o rodinu. Výsledek je stejný ve všech případech. Dluhy, které nelze zvládnout. Řešení nabízí insolvence. Dodrží-li dlužník všechny podmínky řízení, po pěti letech se dočká šance na nový život bez dluhů. Co to vlastně insolvence je, jak probíhá a jak dlouho trvá?

Insolvence neboli oddlužení je způsob řešení dlouhodobé dluhové situace. Požádat o ní může kdokoliv, kdo není schopen splácet své dluhy, a přitom žít normální život. Při dodržení zákonem stanovených podmínek se dlužník po určité době vrátí do života bez dluhů, aniž by je musel splatit všechny. Insolvenční řízení však musí schválit soud. 

Co je insolvence a kdo může o ni může požádat

Insolvence mohou čeští občané využívat od 1. ledna 2008 na základě zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Během následujících deseti letech došlo k několika málo změnám a úpravám, které mají chránit dlužníky i věřitele. Insolvence je určená jak pro fyzické, tak i právnické osoby. Insolvence má zadluženým osobám pomoci vypořádat se s dluhy tak, aby byly maximálně uspokojeni všichni dlužníkovi věřitelé.

Aby mohl dlužník zažádat o insolvenci, musí se nacházet v úpadku. V úpadku se nachází dlužník, který své dluhy nesplácí dlouhodobě vůbec. Jejich dluhové zatížení může být v rámci insolvence sníženo až o 70 %. Dlužník se tímto způsobem zbaví dluhů legálním způsobem a jeho věřitelé jsou alespoň z malé části uspokojeni. Jednoduše řečeno, dostanou zpět alespoň část svých peněz. 

Insolvence fyzických osob 

Existují dva způsoby, kterým lze řešit finanční krizi, Prvním způsob představuje tzv. oddlužení, které mohou využít fyzické osoby, manželé a osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Dlužník je povinen během následujících 5 let splatit minimálně 30 % všech dluhů. Zbylé závazky jsou po této lhůtě odpuštěny. Dluh je možné splácet strháváním z příjmu nebo prodejem dlužníkova majetku. Návrh na oddlužení smí podat dlužník.

Pokud žádost o insolvenci podá věřitel, jedná se o konkurs. V tomto případě dochází k prodeji majetku a uspokojení dluhu věřitele. Po skončení konkursu jsou zbylé závazky dále vymahatelné. 

  Insolvence právnických osob 

U právnických osob lze insolvenci řešit prostřednictvím konkursu nebo reorganizace. V prvním případě dochází k prodeji majetku právnické osoby a uhrazení dluhů. Reorganizace je možná u větších společností a znamená ozdravení podniku. S dluhy se firma vypořádává na základě tzv. reorganizačního plánu.

3 způsoby insolvenčního řízení podrobně

1. KONKURS

Konkurs popisuje § 244 až 315 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Jedná se o likvidační formu řešení úpadku v případě právnických i fyzických osob. Při konkursu dochází k prodeji a zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. Získané prostředky jsou použity k uspokojení pohledávek věřitelů. Nejsou-li pohledávky uspokojené všechny nebo v plném rozsahu, mohou v jejich vymáhání věřitelé pokračovat po ukončení konkursu.

2. REORGANIZACE 

Velké společnosti s obratem nad 50 milionů korun ročně (případně 50 zaměstnanci a více) mohou při finančních problémech zvolit reorganizaci, což je sanační forma řešení úpadku. Při reorganizaci nedochází k zániku společnosti ani prodeji majetku. Pohledávky věřitelů jsou uspokojování průběžně. Reorganizaci popisuje § 316 až 388 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

3. ODDLUŽENÍ 

Je stejně jako reorganizace sanační forma řešení úpadku. Oddlužení mohou využít pouze fyzické osoby a právnické osoby, které nejsou podnikateli a jejich dluhy nesouvisí s podnikáním. Návrh na oddlužení podává dlužník, který je povinen splatit část svých dluhů na základě splátkového kalendáře. Po skončení oddlužení je dlužníky zbaven dosud neuspokojených pohledávek. Podmínkou je splacení nejméně 30 % všech dluhů. Oddlužení popisuje § 390 až 418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení.

Insolvenční návrh na oddlužení

Osoba, která se rozhodne požádat o insolvenci, musí podat insolvenční návrh. V případě oddlužení se jedná o návrh na povolení oddlužení. Podat jej smí pouze sám dlužník nebo zákonem pověřená osoba.

Návrh na oddlužení smí sepsat a podat pouze: 

 • advokát
 • notář
 • soudní exekutor (nesmí to být tentýž, který vede exekuční řízení proti dlužníkovi)
 • insolvenční správce
 • akreditovaná osoba

Pověřená osoba smí za vytvoření a podání návrh na oddlužení požadovat finanční odměnu v maximální výši 4 000 Kč bez DPH u jednotlivce a 6 000 Kč bez DPH v případě manželů. Akreditovaná osoba tak činí bezplatně. Odměnu však nehradí dlužník přímo. Podavatel návrhu ji přihlásí do insolvenčního řízení jako další pohledávku. 

Co musí insolvenční návrh obsahovat, aby byl přijat: 

 • Identifikace dlužníka
 • Dokumenty dokazující, že se dlužník nachází v úpadku
 • Návrh na způsob řešení oddlužení
 • Informace o příjmech za poslední 3 roky
 • Očekávané příjmy na dobu 5 let
 • Počet vyživovaných osob
 • Seznam závazků dlužníka
 • Seznam majetku dlužníka
 • Výpis z rejstříku trestů

Jak dlouho insolvence trvá

Pokud je návrh na oddlužení schválen, čeká dlužníka poměrně náročné období. Po dobu 5 let musí splácet stanovenou částku svým věřitelům. Ta je vypočítána z jeho doložených a očekávaných příjmů. Konečná výše závisí na výši příjmu a počtu vyživovaných osob. Nejméně však musí splatit 30 % všech dluhů. Pokud však dlužník uhradí 100 % svých dluhů dříve, než skončí lhůta 5 let, bude insolvenční řízení ukončeno dříve.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.