Ekologická daň - vše, co jste dosud nevěděli

Osobní rozvoj

Přidal panchytry, dne 20. 11. 2018,  0x


V souvislosti s ekologickou daní se nejčastěji hovoří o poplatku za likvidaci starého auta. Ekologické poplatky se však platí také v souvislosti se zatížením půdy a vzduchu, znečištěním vody či z elektřiny a zemního plynu. O tom všem bude na následujících řádcích řeč. Připravte se, bude to vyčerpávající. 


Lidé se všeobecně k přírodě a okolnímu životnímu prostředí nechovají zrovna hezky a zodpovědně. Otázkou je, na kolik to vyřeší nejrůznější poplatky a daně. Pokud jdou získané peníze na obnovu poničeného životního prostředí, není co řešit. Je to správný krok. Jdou-li však peníze někam jinam (a nikdo neví kam), je to pouze další způsob, jak z lidí vytřískat další korunky. Nicméně toto je téma pro jinou diskusi. My se podíváme na ekologické daně a poplatky v ČR nezaujatě a objektivně.


Žít v civilizované zemi má své výhody i nevýhody. Jednou z nevýhod je placení daní. A že jich máme hodně. Patří sem například ekologické daně. Sám o sobě není pojem “ekologická daň” oficiální právní termín a zahrnuje veškeré poplatky, které se platí v souvislosti se zvyšující se zátěží kladenou na okolní životní prostředí. V České republice zmíníme celkem tři hlavní ekologické daně:


  • Ekologická daň za znečištění vody, zatížení půdy a vzduchu
  • Ekologická daň z elektrické energie a zemního plynu
  • Ekologická daň za likvidaci autovraků a registraci starého vozidla

Ekologická daň za znečištění vody, zatížení půdy a vzduchu

V této kategorii můžeme poukázat na staré známé “stočné”, které se platí na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Z povinnosti platit tento poplatek jsou vyjmuty všechny domácnosti provozující vlastní jímku (lidově známou jako žumpu), septik nebo dokonce čističku odpadních vod.


Další ekologická daň je vybíraná za znečišťování povrchových a podzemních zdrojů vody a je definována zákonem č. 245/2001 Sb., o vodách, konkrétně se jedná o Hlavu X, § 88-až 100 týkající se přímo poplatků.


  • § 88 - poplatek za odebrané množství podzemní vody
  • § 89 - poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
  • § 90 - 100 - výše poplatků, sledování, měření a evidence znečištění odpadních vod, rozbor odpadních vod, zálohy, poplatkové přiznání atd.


Těžební společnosti, které těží přírodní suroviny jsou povinné odvádět ekologickou daň popsanou zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (§ 33). Rozhodnete-li se postavit nemovitost na místě, kde rostou plodiny či se pasou hospodářská zvířata, zaplatíte ekologickou daň za vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (§ 11).


§ 11 (1) Osoba, které svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, je povinna za odňatou zemědělskou půdu zaplatit odvod ve výši stanovené podle přílohy k tomuto zákonu.


Pro společnosti vypouštějící velké množství emisí spalováním paliva do ovzduší (např. v motoru, kotli, spalovně, plynové turbíně apod.) si stát připravil také jeden speciální poplatek. Platit je nemusí pouze majitelé menších domácích kotlů a zahradních kompostů. Podrobnosti najdete v zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (§ 15).


§ 15 Poplatek za znečišťování

(1) Poplatníkem poplatku za znečišťování je provozovatel stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(2) Předmětem poplatku za znečišťování jsou znečišťující látky, které jsou vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji a pro které má provozovatel povinnost zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a).

(3) Od poplatku za znečišťování se osvobozují znečišťující látky vypouštěné stacionárním zdrojem nebo zdroji v provozovně, u které celková výše poplatků za poplatkové období činí méně než 50000 Kč.

(4) Základem poplatku za znečišťování je množství emisí ze stacionárního zdroje nebo zdrojů v tunách.

Ekologická daň z elektrické energie a zemního plynu

Zdroje energií, elektřina i plyn, nejsou obnovitelné. K tomu, abychom jimi šetřili a vedli ekologicky zodpovědnější život, slouží právě cenové regulace. Pokud jste někdy studovali vyúčtování za elektřinu a plyn, možná jste si všimli, že cena je složená z několika poplatků. Jedním z nich je daň z elektřiny a daň z plynu, které lze rovněž považovat za druh ekologické daně. Více informací se dočtete v zákonu č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů. Dani z elektřiny se týká část 47, dani ze zemního plynu část č. 45.


Plátcem daně z elektřiny (plynu) dle zákona je:

a) dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu (plyn) konečnému spotřebiteli

b) provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy

c) fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu (plyn) osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2 k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje

d) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu (plyn), s výjimkou elektřiny (plynu) osvobozené od daně

Ekologická daň za registraci motorového vozidla a likvidaci autovraků

Jako poslední jsme si vzali na paškál ekologické poplatky související s provozem motorových vozidel. Jako ekologickou daň lze považovat poplatek spojený ekologickou likvidací vozidla (autovraků). Vlastník je povinen uhradit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Více se píše v zákonu č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento poplatek se týká zejména starých osobních a nákladních automobilů, neplatí pro motocykly, autobusy a přípojné vozíky.


§ 37e Poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

(1) Žadatel o registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 do registru silničních vozidel podle jiného právního předpisu je povinen zaplatit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Poplatek se platí při první registraci použitého vozidla kategorie M1 a N1 v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

(2) Od poplatku jsou osvobozeni žadatelé těžce tělesně postižení, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP-P, dále žadatelé, u nichž k přeregistraci podle odstavce 1 dochází v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo v důsledku zániku společného jmění manželů.


Ekologická daň se však netýká pouze vozidel určených k likvidaci, ale i při změně registrace. Auta se na základě emisí dělí do tzv. emisních norem. Jednoduše řečeno, ekologický poplatek se platí tehdy, pokud auto nesplňuje aktuálně platné emisní normy. Vozidla splňující poslední normy EURO 3, EURO 4 a EURO 5 ekologickou daň neplatí. Jejich emise jsou v normě.


Ekologická daň se týká norem EURO 0, EURO 1 a EURO 2. V prvním případě činí poplatek 10 000 korun, v druhém 5 000 korun a ve třetím 3 000 korun. Je logické, že u vozidel s emisní normou EURO je výhodnější vůz zlikvidovat.


Nevíte, do jaké emisní skupiny patří váš vůz? Podívejte se do velkého technického průkazu, kde najdete kolonku nazvanou “Emise”, “Směrnice EHS/ES č.” nebo “EHK”. Podle níže uvedené tabulky poznáte, do jaké emisní normy váš vůz náleží. Kolonka nebývá vyplněnu vozidel dovezených ze zahraničí v divokých 90. letech.


Ekologická daň pro rok 2018:

Emisní norma Ekologická daň Označení ve velkém technickém průkazu
Euro 0 10 000 Kč R 15.02; R15.03; R15.04; R83.00;R83.01 B a také R83.01C – pro M1 s max. hmotností nad 2,5 tuny, obsaditelností nad 6 osob,v terénním provedení M1G+vozidla N1 EHS/ES: 70/220,77/102,74/290,78/665,83/351,88/436,89/458,89/491 89/458; 15R00; 15R0115 R00, 15 R01, 15 R02, 15 R03, 15 R04, 83 R00 A, 83 R00 B
Euro 1 5 000 Kč R83.02 B,C; R83.03 B,C – N1, M1 s obsaditelností více než 6 osob a max. hmotností více než 2 500 kg; 91/441; 93/59 94/12 – platí pro N1 a pro M1 pouze při max. hmotnosti nad 2,5 tuny a obsaditelnosti nad 6 osob 49 R 02 A – limity emisí A, vozidla N1 a M1 s max. hmotností přes 3 500 kg
Euro 2 3 000 Kč R 83-03 B,C – pouze M1 do 2,5 tuny a max. 6 sobR 83-04 B,C; 94/12 – pouze M1; 96/44; 96/69; 98/7749 R 02 B – limity emisí B kat. N1 a M1 s max. hmotností přes 3 500 kg
Euro 3, Euro 4, Euro 5 0 Kč R 83.05A; 98/69A; 1999/102A; 2001/1A; 2001/100A; 2002/80A;2003/76A; 2006/96A

Zdroj: www.finestrino.cz


Ekologická daň je v tomto případě jednorázový poplatek, který se platí pouze při první registraci vozidla v České republice. To platí například pro auta dovezená ze zahraničí. Dále to platí pro vozidla registrovaná v ČR, u kterých tato ekologická daň nebyla ještě uhrazena. Při další registraci (z důvodu prodeje apod.) už se znova poplatek neplatí.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.