Emise cenných papírů

Investování

Přidal penizevsudekolemnas, dne 24. 01. 2019,  0x


Emise je uvedení souboru vzájemně zastupitelných cenných papírů na trh na základě rozhodnutí emitenta. Emitent je ten, kdo cenný papír nabízí. Rozhodnutí obsahuje druh cenného papíru (např. akce, dluhopis, podílový list), nominální hodnotu a počet kusů.  Cílem je získání finančních prostředků na další rozvoj.

Druhy emise cenných papírů

Významnou roli hraje druh emise, přičemž rozlišujeme dva druhy emisí podle způsobu oznámení - soukromá a veřejná emise.


 • Soukromá emise - jde o neveřejné uvedení cenných papírů pouze omezenému okruhu zájemců, kteří jsou určeni předem. Soukromé emise se nejčastěji využívá při založení nové společnosti nebo v případě navyšování základního jmění u akciových společností. Soukromá emise není veřejně oznamována. V extrémním případě může emitent nabídnout cenné papíru pouze jedné osobě (tzv. emisní tvůrce).

 • Veřejná emise - jde o veřejné uvedení cenných papírů na trh neomezenému okruhu zájemců. Zájemci nejsou předem určeni, cenné papíry tedy může koupit kdokoliv. Na straně nabídky stojí emitent, na straně poptávky prvonabyvatel vydávaného cenného papíru. Platí, že emitent nedokáže odhadnout zájem o danou emisi, a proto se jedná pouze o odhad. 

Emise cenných papírů - kdo je emitent

Emitentem smí být společnost i veřejná korporace (např. stát, město, obec), která se rozhodne nabídnout cenné papíry za účelem získání nových finančních prostředků potřebných pro financování dalšího rozvoje a podnikání.


Emitovat (vydávat) lze různé druhy cenných papírů. Nejčastěji jsou předmět emise cenných papírů: 

 • akcie
 • dluhopisy
 • podílové listy


  O tom, zda je možné s cennými papíry obchodovat veřejně či nikoliv, rozhoduje to, zda jsou vydávané cenné papíry registrované či neregistrované. V prvním případě lze s cennými papíry obchodovat na burze (např. Burza cenných papírů Praha, RM-Systém). V případě druhém se jedná o soukromou emisi. 

  Podmínky emise cenných papírů

  Podmínky emise jsou určeny druhem cenného papíru. V případě dluhopisu jsou to emisní podmínky, u akcií hovoříme o prospektu a u podílových listů o statutu podílového listu. Podmínky emise obsahují emitentem volitelné podmínky a zákonné podmínky. Je samozřejmě, že volitelné podmínky nesmí nikdy odporovat zákonu.


  Podmínky emise mohou obsahovat například tato ustanovení: 

  • data emise - oficiální zahájení procesu vydávání cenného papíru, týká se celého souboru vydávaných cenných papírů
  • emisní lhůta - časové období stanovené emitentem, po které je soubor cenných papírů nabízený prvonabyvatelům, lhůta může být závazná (emitent musí cenný papír nabízet v určeném období) a nezávazná (emitent může emise ukončit před plánovaným skončením)
  • emisní kurz - peněžní částka, za níž se cenný papír nabízí během emisní lhůty
  • platební podmínky
  • podmínky vracení
  • emisní obstaravatel
  • emisní garant
  • emisní tvůrce
  • a další

  Emise cenných papírů - postup

  Emise cenných papírů má předem stanovený postup, který musí být dodržen. Postup lze rozdělit do osmi kroků.


  1. Rozhodnutí emitenta o vydání cenných papírů - některé případy vyžadují provedení rozhodnutí v souladu se zákonem (např. schválení rozhodnutí valnou hromadou) 
  2. Výběr investičního zprostředkovatele - emitent může emisi realizovat sám nebo prostřednictvím zprostředkovatele. Tím může být emisní obstaravatel (obchodník s cennými papíry), emisní garant nebo emisní tvůrce.
  3. Výběr druhu emitovaného cenného papíru - akciové společnosti mohou vydávat pouze akcie, investiční společnosti zase podílové listy a fondy
  4. Stanovení emisní ceny - určení ceny cenného papíru na trhu
  5. Načasování emise cenných papírů - určení data emise je důležité pro úspěšný prodej
  6. Povolení emise cenných papírů - povolení uděluje Komise pro cenné papíry formou písemné žádosti
  7. Smlouva se střediskem pro cenné papíry
  8. Umístění jednotlivým investorům - umístění (prodej) na burze nebo mimo ni  Komentáře:

  Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

  Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.