Emise dluhopisů

Investování

Přidal penizevsudekolemnas, dne 30. 01. 2019,  0x


Jednou z možností, jak do společnosti přinést kapitál potřebný pro její další vývoj, je vedle tradičních bankovních úvěrů a leasingů emise dluhopisů. Vydávání dluhopisů je sice doménou zejména velkých a mezinárodních společností, to však neznamená, že výhod emise dluhopisů nemohou využívat i menší společnosti. 

Emise dluhopisů - co je to dluhopis

Než se vrhneme na problematiku emise dluhopisů, vysvětlíme si stručně, co to vůbec dluhopis je. Dluhopis bývá označován také jako obligace. Emise dluhopisů pro společnost představuje zajímavý zdroj financování bez nutnosti žádat o půjčku u banky či nebankovní finanční společnosti.


V zákoně č. 190/2004 Sb., o dluhopisech se píše: Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).


Vydávajícím může být téměř kdokoliv, musí však splnit podmínku, pokud chce dluhopisy nabízet veřejně. Tou podmínkou je schválený prospekt od České národní banky, případně může ČNB udělit výjimku. 


Emitentem (vydávajícím, prodávajícím) může být: 

 • stát
 • kraj, obec
 • obchodní korporace (právnická osoba)
 • fyzická osoba


Druhy dluhopisů podle emitenta: 

 • Státní dluhopisy - vydávajícím (emitentem) je stát, v České republice stát v tomto případě zastupuje Ministerstvo financí a emise zajišťuje Česká národní banka, která se rovněž stará o vyplácení úroků. Státní dluhopisy jsou hodně populární, protože mají nízkou míru rizika.
 • Komunální (municipální) dluhopisy - vydávajícím je územní samosprávný celek. Podmínkou je souhlas Ministerstva financí. Emise je možné zajistit daněmi či konkrétním projektem (např. poplatky ze sportovních daní, mýto na dálnici). 
 • Podnikové (korporátní) dluhopisy - emitentem je obchodní korporace, která tímto způsobem chce získat kapitál (např. pro odvrácení bankrotu, pro rozšíření a expanzi či pro konkrétní projekt).
 • Bankovní dluhopisy - vydávajícím je peněžní ústav (banka apod.) a tyto dluhopisy mají specifické právní a finanční možnosti
 • Pokladniční poukázky - jedná se o krátkodobé dluhopisy, které vydává stát, instituce veřejné správy nebo bankovní domy, a jsou určené pouze pro rychle překlenutí nedostatku financí. Výhodou je nízká úroková míra.


Dělení dluhopisů podle doby splatnosti:

 • Krátkodobé dluhopisy - maximální doba splatnosti činí 1 rok, jsou to například již zmiňované pokladniční poukázky, komerční papíry nebo depozitní certifikáty
 • Střednědobé dluhopisy - doba splatnosti se pohybuje od 1 roku do 10 let
 • Dlouhodobě dluhopisy - doba splatnosti je delší než 10 let


Dělení dluhopisů podle způsobu úročení:

 • Dluhopisy s pevným kupónem (zúročením) – kupón sjednaný při emisi se nemění po celou dobu životnosti dluhopisu
 • Dluhopisy s proměnlivým variabilním kupónem (proměnlivým zúročením) – kupón je závislý na referenční sazbě (např. PRIBOR, LIBOR, EURIBOR
 • Dluhopisy s nulovým zúročením (kupónem) – během životnosti těchto dluhopisů nejsou vypláceny žádné kupónové platby
 • Indexované dluhopisy - kupónové platby jsou vázané na vývoj indexu mezd, cen komodit

Emise dluhopisů - výhody

Proč se vůbec zabývat emisemi dluhopisů? Odpověď je více než stručná. Emise dluhopisů má široké využití a řadu nesporných výhod. Pojďme se na ně podívat.


 1. Malá administrativní zátěž - vyřízení půjček a leasingu je administrativně náročné a společnosti žádající o půjčku musí doložit spousty dokumentů, emise dluhopisů je mnohem méně byrokraticky náročná. 
 2. Příznivá cena získaných (půjčených) finančních prostředků - aktuálně nižší úrokové sazby u spořících produktů nahrávají dluhopisům, proto investoři hledají výnosnější možnosti, jak své naspořené prostředky zhodnotit.
 3. Vyšší objem získaných finančních prostředků - získat půjčku od banky je nejen náročné a zdlouhavé, ale omezená je i výše půjčky. Může se stát, že žádající neobdrží půjčku ve výši, jakou potřebuje. Emise dluhopisů nabízí mnohem zajímavější zisky.

Emise dluhopisů - cena a jak se dluhopis splácí

Dluhopis je cenný papír nesoucí s pravidelnou periodou kupón, stanovený procentním poměrem k nominální hodnotě dluhopisu. Změní-li se úroková sazba, změní se i cena dluhopisu. Cenu kromě rizika ovlivňuje také likvidita.


Dluhopis se splácí k datu splatnosti, které je určené v emisních podmínkách (prospekt) vymezující práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů. Průběžně je investorům vyplácený úrok. Podmínky se však mohou stanovit individuálně a investorovi může být úrok i jistina zaplacena až ve stanovený den splatnosti. 
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.