Forenzní audit

Podnikání

Přidal penizevsudekolemnas, dne 11. 02. 2019,  0x


Forenzní audit je jednorázové a intenzivní šetření prováděné nezávislou třetí osobou. Primárním cílem forenzního auditu je odhalení protiprávního jednání a všech důsledků takového jednání. Účelem auditu je získání prokazatelných a objektivních důkazů podvodného činu.


Každý podnik, veřejná instituce či jiná organizace je bez ohledu na velikosti a významnost ohrožena nejen běžnými riziky souvisejícími s její činností, ale také rizikem možného podvodného jednání. Toho se může dopustit jedna či více osob, které jsou s organizací úzce spojené. Může jít například o účetní podvod, zpronevěru, pojistný podvod a jiné. Vyvstane-li podezření na takové jednání, může být nařízený forenzní audit. Ten má podvodné jednání odhalit, potvrdit nebo naopak vyvrátit.

Forenzní audit v praxi

Vyšetřovací neboli odborně forenzní audit (angl. Forensic audit) provádí speciální auditorské firmy, které zaměstnávají pověřené specialisty - auditory. Nejedná se o pouhou analýzu, ale o intenzivní vyšetřování, které má připravit a dodat důkazní materiál v podobě auditorské zprávy například pro policií či soud v rámci vyšetřování podvodu.


Nejčastěji se využívá při podezření či vyšetřování incidentu, podvodu a jiného protiprávního jednání. Forenzní audit na rozdíl od jiných auditů (např. finanční audit) je přímo zaměřený na hledání konkrétních viníků a podvodníků. Nejčastěji se využívá v oblasti finančnictví, účetnictví a pojišťovnictví.


Oblasti, kde se využívá forenzní audit:

 • Forenzní audit účetnictví - specializuje se na odhalování účetních podvodů
 • Forenzní audit korupčního jednání - zaměřuje se na odhalení korupce a braní úplatků
 • Forenzní audit správy a nakládání s majetkem - odhaluje podvody týkající se správy majetku, k nimž dochází nejčastěji ve velkých společnostech
 • Forenzní audit propojení mezi subjekty - specializuje se na nedovolené a podvodné propojení organizací
 • Forenzní audit zadávání veřejných zakázek - cílem je udržet transparentnost zadávání veřejných zakázek a odhalit jakékoliv nezákonné jednání a postup

Forenzní audit - prověřování dokumentů

Při podezření na podvodné a nezákonné jednání je jako jedna z účinných metod vyšetřování využívaný forenzní audit. Jedná se o systematické vyšetřování prováděné nezávislým specialistou, který není a nesmí být s vyšetřovaným subjektem v žádném spojení. Na trhu existuje celá řada auditorských firem, které se zaměřují na forenzní audit.


Forenzní audit spočívá v důkladném prověřování finančních a obchodních dokumentů, účetních záznamů, závěrek a výročních zpráv podezřelého subjektu. Vedle toho se může auditor zaměřit na prověření dalších interních dokumentů vyšetřované společnosti. Může jít o vnitřní směrnice, procesy, postupy, výběrové řízení, finanční transakce i vztahy všech zainteresovaných osob. Jednoduše řečeno, forenzní auditor může požádat o jakýkoliv papír, který se v podniku nachází.


Cílem forenzního auditu je například:

 • zjištění celkové výše zmizelých (zpronevěřených) finančních prostředků
 • nalezení a opětovné získání zpronevěřeného majetku (v ideálním případě)
 • stanovení preventivních opatření, aby se zpronevěra či jiné podvodné jednání znovu neopakovalo
 • kontrola a analýza firemních dokumentů

Forenzní audit krok za krokem

Průběh forenzního auditu má předem daný postup a pravidla. Přesný postup se stanovuje s ohledem na specifika konkrétního případu.


Obvyklý postup:

 1. Definice problém a cílů, kterých má forenzní audit dosáhnout
 2. Zvolení vhodných metod forenzní analýzy
 3. Identifikace důkazních předmětů
 4. Zajištění důkazních předmětů (finanční a obchodní dokumenty)
 5. Volba techniky zkoumání (analýzy) zajištěných důkazních předmětů
 6. Podrobná analýza získaných dat (např. dešifrování, hesla, vizualizace)
 7. Interpretace získaných výsledků
 8. Vypracování dokumentace (znalecký posudek)
 9. Prezentace výsledků forenzního auditu


Prvním krokem je stanovení forenzního auditora, který bude požadovat přístup k prověřované dokumentaci, elektronickým datům apod. Vedle toho bude chtít hovořit se zaměstnanci, bude si vyhledávat informace o pozadí důležitých osob a firem, hledat propojení a vztahy mezi klíčovými osobami ve firmě a dalšími třetími stranami atd.

Příklad - Forenzní audit v obci

Mylná je představa, že forenzní audit hrozí pouze podnikatelům. Mezi medializované případy patří nestandardní aktivity politiků, státních úředníků na významných pozicích či neefektivního hospodaření nemocnic apod. Finančního podvodu se může dopustit i starosta v obyčejné obci. Podezření je však nutné potvrdit a k tomu poslouží právě forenzní audit.


Nepleťte si přitom dva různé pojmy - statutární audit a forenzní audit. Statutární audit pouze ověřuje informace uvedené v účetní závěrce, zda odpovídají skutečné finanční situaci zkoumaného subjektu. Forenzní audit naproti tomu prověřuje existující a v průběhu vyšetřování nově získaná podezření s cílem odhalit podvodné jednání a ideálně i samotné viníky.


V případě podezření na podvodné chování starosty, je nutné podniknout řadu kroků. Nejprve je nutné minimalizovat kontakt podezřelé osoby se systémy a dokumenty, aby nemohl odstranit možné důkazy o svém podvodném jednání. Poté je nutné formulovat zadání, rozsah a očekávání a očekávání od forenzního auditu.


Dva příklady různého zadání:

 • Požadujeme forenzní audit hospodaření obce
 • Chceme prověřit podezření ze zpronevěry pokladních prostředků za vymezené období


V tomto konkrétním případě se forenzní audit zaměřuje na to, jak obec ve stanoveném období hospodařila, kdo byl zodpovědný za nestandardní aktivity, jakou škodu způsobil a zda existují důkazy potvrzující podvodné jednání. Na základě závěrečné zprávy se zastupitelé rozhodnou, zda případ předají k dalšímu vyšetření nebo problém vyřeší pouze interně.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.