Generální plná moc + vzor

Osobní rozvoj

Přidal penizevsudekolemnas, dne 14. 02. 2019,  0x


Existuje celá řada případů a situací, které vyžadují přítomnost konkrétní osoby. Nechat se zastoupit lze, nemůže si však přijít jen tak někdo se slovy “Já tu jsem místo pana XY”. Zastoupení je možné pouze na základě písemného a mnohdy notářsky ověřeného dokumentu. Tímto dokumentem je plná moc.


Plná moc patří mezi právní dokumenty, které se využívají celkem často. Jejím prostřednictvím se řeší případy, kdy konkrétní osoba nemůže být z nejrůznějších důvodů na místě. Nebo se ji prostě jenom nechce. To už je věc každého, kdy, komu a proč udělí plnou moc. Vždy je však nutné respektovat zákonné požadavky a podmínky, které musí plná moc obsahovat.


Na následujících řádcích se zaměříme na plnou moc všeobecně, na rozdělení na obecnou a generální moc, přičemž se zaměříme především na generální plnou moc. Na konci článku najdete také vzor generální plné moci, který můžete okamžitě použít.

Plná moc - všeobecné informace

Plná moc je běžný úřední dokument, který se využívá v případech, kdy jedna osoba zastupuje jinou osobu při jednání, kterého se nemůže z nějakého důvodu účastnit. Jedná se tedy o jednostranný typ úředního dokumentu, který vyžaduje účast a souhlas dvou stran - zmocnitele a zmocněnce.


 • Zmocnitel - fyzická nebo právnická osoba, která uděluje plnou moc
 • Zmocněnec - fyzická nebo právnická osoba, která přijímá plnou moc, pověřená osoba


Plná moc může mít ústní podobu pouze v případech, kdy lze právní úkon rovněž učinit ústně. Ve valné většině případů je vyžadována písemná plná moc, což je samozřejmě vhodnější.


Plná moc může být udělena pouze na základě dobrovolného rozhodnutí, zmocnitel nesmí být k udělené plné moci přinucen pod tlakem. Zmocnitel určuje rozsah plné moc včetně časového omezení, od kdy do kdy je plná moc platná.


Zmocnitel uděluje plnou moc zmocněnci za účelem provádět úkony jeho jménem. Zpravidla se jedná o jednání s fyzickými a právnickými osobami, úřady či jinými orgány státní správy. Aby byla plná moc platná, musí obsahovat všechny zákonné náležitosti.


Povinné údaje v každé plné moci:

 • Zmocnitel - jméno a příjmení/název firmy, adresa/sídlo firmy, datum narození/IČO
 • Zmocněnec - jméno a příjmení/název firmy, adresa/sídlo firmy, datum narození/IČO
 • Předmět plné moci
 • Rozsah plné moc
 • Datum udělení plné moci, příp. časové vymezení plné moci
 • Podpis zmocnitele a zmocněnce
 • Datum podpisu
 • Notářské ověření - je-li vyžadováno


Nenařizuje-li zákon jinak, zmocněncem může být fyzická či právnická osoba bez právnického vzdělání. To znamená, že nemusí jít o advokáta, notáře, exekutora, advokáta, apod.


Nejčastější příklady, kdy se uděluje plná moc:

 • zmocnění k převodu auta na úřadu
 • zmocnění k převodu elektřiny (plynu, internetu apod.)
 • zmocnění k zastupování vlastníka nemovitosti
 • zmocnění k převzetí zásilky do rukou na poště

Zánik plné moci

Plnou moc může vypovědět zmocnitel i zmocněnec. Je ale možné domluvit se na podmínkách, kdy lze plnou moc odvolat. Úplného práva odvolat plnou moc se však zmocnitel nemůže.

Plná moc zaniká vždy, když:

 • je dokončen úkon, k němuž byla udělena
 • zmocnitel plnou moc odvolá
 • zmocněnec plnou moc odvolá
 • zmocnitel zemře
 • zmocnitel zanikne (právnická osoba)

Plná moc - VZOR

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení (název firmy) ……………………………………………….

Trvalé bydliště (sídlo firmy) …………………………………………………….

Datum narození (IČO) ………………………………………………………….


uděluji plnou moc


Jméno a příjmení (název firmy) ……………………………………………….

Trvalé bydliště (sídlo firmy) …………………………………………………….

Datum narození (IČO) ………………………………………………………….


k tomu, aby mne zastupoval/a ve …………………………… a při jednání s …………………… (např. úřady, orgány státní moci, orgány místní samosprávy, právnické a fyzické osoby) vůči …………………………………….. (opět úřady apod), zejména:


 • vypsat konkrétní záležitost (může být jedna i více)


Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou/určitou (uvést datum).


V ……………….. dne ………………………….


……………………………..

Zmocnitel


Výše uvedené zmocnění přijímám:V ……………….. dne ………………………….


…………………………….

Zmocněnec

Generální plná moc

Běžná plná moc se většinou uděluje k provedení konkrétního jednoho či více právních úkonů. Udělit je ale možné i plnou moc k veškerým právním úkonům, tudíž plná moc není nijak limitována. V takovém případě hovoříme o tzv. generální plné moci. Rozdíl tedy spočívá v rozsahu plné moci.


Rozsah plné moci je zásadní určující znak. Plná moc může být udělena pouze pro konkrétní úkon, pro více úkonů, případě pro jakékoliv jednání (tj. generální plná moc). Plná moc může být udělena jedné osobě, ale i více osobám. Zmocnitelem i zmocněncem může být fyzická nebo právnická osoba.


Zákon č. 89/2002 Sb., občanský zákoník, § 441:

(2) Zmocnitel uvede rozsah zástupčího oprávnění v plné moci. Netýká-li se zastoupení jen určitého právního jednání, udělí se plná moc v písemné formě. Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc. Vyžaduje-li se pro právní jednání forma veřejné listiny, postačí, bude-li plná moc k tomuto právnímu jednání udělena v písemné formě s úředně ověřeným podpisem.


V případě udělení generální plné moci je mimo jiné složitější určit, došlo-li k překročení oprávnění, neboť na jejím základě je zmocněnec oprávněn ke všem úkonům, jenž by jinak učinil sám zmocnitel. V případě pochybností se úkon posuzuje s ohledem na dobré mravy popsané  v § 39 občanského zákoníku: „Neplatný je právní úkon, který svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jej obchází anebo se příčí dobrým mravům“.


§ 446 Překročil-li zmocněnec zástupčí oprávnění a nesouhlasí-li s tím zmocnitel, oznámí to osobě, se kterou zmocněnec právně jednal, bez zbytečného odkladu poté, co se o právním jednání dozvěděl. Neučiní-li to, platí, že překročení schválil; to neplatí, pokud osoba, s níž zástupce právně jednal, měla a mohla z okolností bez pochybností poznat, že zmocněnec zástupčí oprávnění zjevně překračuje.


Je důležité upozornit také na případy, ve kterých možnost zastoupení neexistuje. Tyto úkony musí zmocnitel vykonat osobně. Jedná se např. o výslech svědka, účastníka v řízení či osoby podávající vysvětlení. V takových případech je vyžadována konkrétní osoba, která danému orgánu podává své vlastní stanovisko, jak danou situaci vnímala. Tento typ výpovědí nelze nahradit výslechem zmocněnce.

Generální plná moc - VZOR

PLNÁ MOC

Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení (název firmy) ……………………………………………….

Trvalé bydliště (sídlo firmy) …………………………………………………….

Datum narození (IČO) ………………………………………………………….


uděluji plnou moc


Jméno a příjmení (název firmy) ……………………………………………….

Trvalé bydliště (sídlo firmy) …………………………………………………….

Datum narození (IČO) ………………………………………………………….


k tomu, aby mne ve všech právních věcech zastupoval/a, aby jednal/a s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, zejména:


 • podával/a žádosti a návrhy
 • přijímal/a doručované písemnosti
 • podával/a řádné i mimořádné opravné prostředky, námitky či rozklady
 • uznával/a uplatněné nároky
 • vzdával/a se nároků


Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou/určitou (uvést datum)


V ……………….. dne ………………………….


……………………………..

Zmocnitel


Výše uvedené zmocnění přijímám:


V ……………….. dne ………………………….


…………………………….

Zmocněnec

Substituční plná moc a prokura

Na závěr se ještě zmíníme o specifickém typu zmocnění, který představuje substituční plná moc. Jedná se vlastně o zmocnění “na druhou”, kdy zmocněnec udělí plnou moc třetí osobě (tzv. substitut). To však lze učinit pouze tehdy, pokud to původní plná moc umožňuje a v textu je výslovně napsáno, že to je možné a za jakých podmínek.


Prokura je další zvláštní typ plné moci, které uděluje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristovi k právním jednáním při provozování podniku včetně jednání vyžadující zvláštní plnou moc.


Zákon č. 89/2002 Sb., občanský zákoník, § 450:

(1) Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Zcizit nebo zatížit nemovitou věc je však prokurista oprávněn, je-li to výslovně uvedeno.


(2) Při udělení prokury musí být výslovně uvedeno, že jde o prokuru. Uděluje-li podnikatel prokuru pro některou pobočku svého obchodního závodu nebo pro některý z několika svých obchodních závodů, označí výslovně pobočku nebo obchodní závod.

Plná moc a pomoc odborníka

Na závěr je třeba uvést, že výše uvedené informace se týkají běžných situací. V případě zásadnějších písemností nebo právních úkonů je doporučeno nechat si plnou moc připravit zkušeným odborníkem.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.