Jak probíhá oddlužení - podání a schválení návrhu

Osobní rozvoj

Přidal lenavrabcak, dne 24. 09. 2018,  0x


Velké dluhy trápí spousty lidí. Mnohdy je situace natolik kritická, že dlužníkům hrozí exekuce a zabavení veškerého majetku. Druhá šance na normální život bez dluhů existuje a umožňuje ji tzv. oddlužení. To je určeno pro fyzické osoby, které se nachází v dlouhotrvající neschopnosti splácet své dluhy. Po úspěšném oddlužení má dlužník čistý “rejstřík”.

Oddlužení je přesně definované zákonem, který určuje jeho pravidla. Jedná se o poměrně složitou záležitost, která vyžaduje patřičné znalosti a zkušenosti. Aby bylo oddlužení soudem schváleno, musí žádost obsahovat všechny požadované náležitosti. Jednoduché nebývá ani jednání s věřiteli, insolvenčními správci a soudci. Dlužníkovi, který o oddlužení žádá, se proto vyplatí požádat o pomoc odborníka na tuto problematiku. Jak tedy takové oddlužení probíhá? 

Krok 1 - Návrh na oddlužení

Dlužník je povinen podat návrh na oddlužení a soud jej musí zveřejnit do 2 hodin. Veškeré informace obdržíte na webových stránkách Justice.cz. O pomoc může dlužník požádat zákonem určené osoby či organizace, která připraví veškeré podklady a připraví návrh do požadované podoby. Pozor, příprava návrhu není snadná věc. Hotový návrh mívá nejméně 7 stran bez příloh.

Krok 2 - Zveřejnění návrhu na oddlužení

V momentě zveřejnění návrhu jsou zastaveny všechny probíhající exekuce. O tomto stavu je nutné informovat zaměstnavatele či jiného plátce prostřednictvím vyhlášky o zahájení oddlužení. Tu dlužník obdrží poštou nebo si ji může vytisknout na stránkách Justice.cz. Pokud vám totiž zaměstnavatel strhává peníze z platu za účelem úhrady dluhů, musí s okamžitou platností přestat nebo stržené peníze ukládat do depozitu.

Krok 3 - Povolení oddlužení

Od zveřejnění návrhu má soud 15 dní na to, aby návrh na oddlužení schválil nebo zamítl. Dlužník musí splnit všechny podmínky. Pokud není návrh kompletní, musí jej na žádost soudu doplnit. Splní-li žádající vše, návrh na oddlužení bývá schválen. Zamítnutí se většinou koná z důvodu uvedení nepravdivých informací nebo nesplnění zákonných podmínek. Je-li návrh zamítnut, dochází k obnovení exekucí a povinnosti dlužníka splatit všechny nesplacené dluhy v plné výši.

Krok 4 - Insolvenční správce

Je-li návrh schválen, soud ustanoví insolvenčního správce, kterého pověří dohledem nad dlužníkem po celou dobu oddlužení. Soud rovněž vyzve všechny věřitele, aby se přihlásili do insolvenčního řízení. Insolvenčnímu správci náleží poplatek za jeho činnost ve výši cca 1000 korun.

Krok 5 - Přihlášení věřitelů

30 dní ode dne schválení návrhu na oddlužení se mohou přihlásit všichni dlužníkovi věřitelé. Ti musí řádně vyplnit a podat přihlášku. Kdo tak neučiní, ztratí jakýkoliv nárok na vracení dluhu. Ten tímto zaniká bez práva na náhradu. Poté následuje lhůta 7 dní, po kterou je možné požádat o přezkumné jednání. Dlužník má právo vyjádřit se k pohledávkám, uznat je nebo popřít.

Krok 6 - Schůze věřitelů

Schůze všech přihlášených věřitelů se koná na základě jejich návrhu, na žádosti soudu nebo iniciativy dlužníka. Hlavním tématem schůze věřitelů je projednání formy oddlužení a navrhují, jak úpadek dlužníka řešit ke spokojenosti všech věřitelů. Pokud se věřitele nedohodnou, rozhodne za ně soud. Soud poté vydává rozhodnutí o formě oddlužení tak, aby byli věřitelé maximálně uspokojeni.

Krok 7 - Schválení oddlužení

Jakmile je jednání u konce, soud určí způsob oddlužení, stanoví jeho povinnosti a potvrdí insolvenčního správce. Schválením návrhu na oddlužení je zahájen samotný průběh oddlužení.

Krok 8 - Povinnosti dlužníka

Dlužník, který se nachází v procesu oddlužení, je povinen dostát svým závazkům. To znamená, že musí stanovené splátky splácet řádně a včas. Proces oddlužení skončí uhrazením poslední splátky. Pokud ji dlužník uhradí dříve, oddlužení je ukončeno ve stejný moment. Pokud by dlužník své povinnosti nesplnil, oddlužení je předčasně ukončeno a dlužník se vrací do stavu před podáním návrhu.
Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.