Jednatel společnosti - práva, povinnosti, odpovědnost i rizika

Podnikání

Přidal tomasnovak, dne 30. 10. 2018,  0x


Jednatelem společnosti je velice důležitá osoba, která figuruje ve vedení společnosti. Práva jednatele jsou značná, stejně jako jeho povinnosti, odpovědnost a různá rizika vyplývající z této funkce. Víte, co vše funkce jednatele společnosti obnáší a kdo ji může vykonávat? Pokračujte ve čtení. 


V mnoha případech je jednatel společnosti zároveň i jejím vlastníkem. Není tomu ale vždy, záleží na způsobu vedení a velikosti firmy. Firma také může mít jednoho i více jednatelů společnosti. Větší firmy mívají více jednatelů, menší jednoho totožného s majitelem. V každém případě je jednatel velmi důležitou osobou v každé společnosti.


Funkce jednatele společnosti dokonce stanovena českým obchodním právem a žádná společnost s ručením omezeným (s.r.o.) bez ní nemůže fungovat. Příslušný zákon popisuje její práva, povinnosti i odpovědnost. Zákon ale jednoznačně neříká, kdo smí zastávat roli jednatele společnosti. Může to být vlastník i osoba či osoby, které vlastník touto činností pověří. Nejčastěji se jedná o majitele a jeho společníky.

Jednatel společnosti - právní postavení

Jednatel či jednatelé společnosti představují statutární orgán společnosti s ručením omezeným. Jeho vztah ke společnosti upravuje smlouva o výkonu funkce. Nejedná se o běžný pracovní poměr, který definuje zákoník práce. Tato funkce patří do skupiny speciálně obchodněprávních vztahů.


Jednatelem společnosti se může stát fyzická osoba, kterou do této funkce jmenuje valná hromada. Stanovený jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti, je-li jednatelů více, každý může jednat jménem společnosti samostatně a nezávislé na ostatních. Při závažných rozhodnutí je vyžadován souhlas většiny jednatelů. Všichni jednatelé společnosti musí být zapsání v obchodním rejstříku.


Jednatel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a rovněž se musí zdržet výkonu konkurenční činnosti,” píše se v právní úpravě o funkci jednatele společnosti. 

Jednatel společnosti - povinnosti

Jednoduše řečeno jednatel společnosti jedná jménem společnosti ve všech případech obchodního styku. To znamená, že rozhoduje o způsobu vedení, o důležitých úkonech, všech zakázkách a má všechna rozhodovací práva. Funkci jednatele firmy by proto měla vždy zastávat osoba či osoby, které disponují vlastnostmi dobrého podnikatele a hospodáře a jsou schopni firmu vést úspěšně a s dobrými hospodářskými výsledky.


Základní povinnosti jednatele společnosti:

 • kontrola a vedení účetnictví společnosti
 • sjednávání a uzavírání smluv jménem společnosti
 • svolávání a vedení valných hromad
 • informování ostatních členů a společníků ve firmě o zásadních věcech
 • stará se o sbírku listin v obchodním rejstříku
 • má na starosti zpracování společenské smlouvy
 • stanovení firemní strategií a rozpočtů
 • jednání s klíčovými partnery a zákazníky
 • zastupování společnosti na úřadech


Jednatel společnosti by měl dodržovat také povinnosti péče řádného hospodáře, jednání v souladu se zájmy společnosti, mlčenlivost, zákaz konkurence a nekalé soutěže, informační povinnosti a povinnosti podat insolvenční návrh.

 • Péče řádného hospodáře - jednatel jedná vždy v dobré víře ve prospěch společnosti, aniž by preferoval jakékoliv své zájmy, jedná jako odborník a profesionál


 • Jednání v souladu se zájmy společnosti - jednatel by se měl řídit stanoveným zásadami, se kterými souhlasilo vedení společnosti, měli by včas informovat společníky o významných záležitostech společnosti, svolávat valnou hromadu či je nechat nahlédnout do dokladů společnosti.

 • Mlčenlivost - jednatel by nikdy neměl šířit důvěrné informace mimo firmu, pokud její zveřejnění ovlivnilo hospodářský vývoj firmy a mohlo ji způsobit škodu.

 • Zákaz konkurence - jednatele nesmí podnikat ve stejném nebo podobném oboru mimo společnost, v níž zastávají funkci jednatele. To znamená, že nesmí vykonávat stejnou činnost pro konkurenční společnost.

 • Nekalá soutěž - jednatel nesmí požadovat nebo přijmout úplatek, který by změnil jeho rozhodnutí ve prospěch jiného subjektu. Nesmí také porušit obchodní tajemství, které by mohlo být využit v neprospěch společnosti. Mezi nekalosoutěžní jednání patří také odlákávání důležitých pracovníků.

 • Informační povinnosti - jednatele je povinen poskytnout všem společníkům informace o záležitostech společnosti a umožnit jim nahlédnout do dokladů společnosti, pokud chtějí i mimo valnou hromadu.

 • Podání insolvenčního návrhu - jednatel je povinen podat insolvenční návrh ihned, jakmile zjistí úpadek společnosti, a je povinen poskytnout součinnost insolvenčnímu správci a dbát jeho pokynů. Jednatel musí připravit soupis majetku společnosti a jejích závazků a přidat jej k insolvenčnímu návrhu.

Jednatel společnosti - odpovědnost

Jednatele společnosti má nejen práva a povinnosti, ale je také zodpovědný za svou činnosti a rozhodnutí ve vedení společnosti. Především se jedná o odpovědnost majetkovou a odpovědnost trestní. Dojde-li ke vzniku škody, zodpovídají jí za ní stejnou měrou všichni jednatelé společnosti.


Pozor by si přitom jednatel měl dát především na ty škody, které v důsledku jeho činnosti vzniknou společnosti. Může jít například o neplnění evidenčních povinností a daňových povinnosti stanovených příslušnými zákony nebo úmyslná a vědomá spolupráce s nedostatečně nebo vůbec kvalifikovanými osobami. Jednatel by měl za každých okolností jednat ve prospěch společnosti, ne ve svůj osobní prospěch. Za špatné hospodaření společnosti odpovídá a může dokonce přijít i svůj majetek, pokud společnost dovede ke krachu.


Jaké jsou klíčové vlastnosti dobrého jednatele společnosti?

 • dostatečné znalosti pro výkon funkce jednatele
 • loajalita a pečlivost
 • ochota přijmout zodpovědnost za své činy


Jaké zkušenosti jsou u jednatele společnosti žádoucí?

 • znalosti o vedení firmy
 • komunikační dovednosti
 • vyjednávací schopnosti
 • prezentační dovednosti
 • organizační schopnosti
 • flexibilita
 • zvládání stresových situací
 • schopnosti kritického hodnocení
 • vnímání příležitostí
 • motivační dovednostiKomentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.