Tichý společník a tiché společenství - co je to a jaké má výhody

Podnikání

Přidal tomasnovak, dne 28. 10. 2018,  0x


Už jste několikrát zaslechli záhadné slovo “tichý společník”, ale absolutně netušíte, co přesně to znamená. Máte-li pocit, že se jedná o něco nelegálního, není tomu tak. Co vlastně takový tichý společník dělá a k čemu je dobrý? 


Tichá společnost patří mezi tzv. obchodně-závazkové smluvní vztahy, které vznikají na základě podpisu smlouvy mezi podnikatelem a tichým společníkem. Ve vyspělých zemích je tiché společenství běžnou formou účasti jiné osoby na podnikání. Do českého práva byla specifická právní forma tiché společenství zahrnuta po roce 1989.


Konkrétní znění aktuálně platného zákona najdete v obchodním zákoníku č. 513/1991 Sb. a v občanském zákoníku č. 89/2012, jehož úprava vstoupila v platnost v lednu 2014.


Kompletní právní úprava o tichém společenství:

 • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • § 2, 125 odst. 1 písm. l), § 187 odst. 1 písm. m), § 263, 673 až 681
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • § 8 odst. 1 písm. b), § 19 odst. 1 písm. k), § 26 odst. 7 písm. a) bod 1, § 26 odst. 7 písm. b), § 29 odst. 1, § 29 odst. 8, § 30 odst. 10 písm. c) a d), § 32a odst. 1 a 4, § 36 odst. 1 písm. b) bod 1, § 36 odst. 2 písm. d), § 38d odst. 2 až 5
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů


Tichý společník se často využívá na začátku podnikání, které vyžaduje větší finanční investice. Neobvyklý není ani ve chvílích, kde podnikatel prostě potřebuje finanční výpomoc, když se mu zrovna nedaří.

Tichý společník - kdo je to

Tichým společníkem může být právnická nebo fyzická osoba, která se rozhodne nějakým způsobem (zpravidla finančně) podílet na podnikání podnikatele, s ním uzavřel smlouvu o tiché společenství. Ve většině případů tichý společník podporuje podnikatele po finanční stránce tím, že mu na základě smlouvy pošle vklad v domluvené výši. Za to mu podnikatel přislíbí vyplacení části čistého zisku, kterou mu v písemné smlouvě o tichém společenství přislíbil.


Jednoduše řečeno institut tichého společníka je vlastní tichá finanční výpomoc v podnikání, která je provozována v naprostém souladu se zákonem. V podstatě se jedná o finanční výpomoc - investici do podnikání. Zisk je ale nejistý. Tichý společník může vydělat, ale také ztratit. Dle zákona o tichém společenství však tichý společník nesmí přijít o více než činí maximální výše jeho vkladu do podnikání. Pokud dojde k této variantě, smlouva o tichém společenství automaticky zanikne.


Tichý společník se často využívá na začátku podnikání, které vyžaduje větší finanční investice. Neobvyklý není ani ve chvílích, kde podnikatel prostě potřebuje finanční výpomoc, když se mu zrovna nedaří.


Stručně řečeno tichý společník:

 • se na podnikání podílí pouze prostřednictvím finančního vkladu v dohodnuté výši
 • se žádným způsobem nepodílí na obchodním vedení společnosti, jíž finančně podpořil
 • získá vklad na podíl na zisku
 • nese riziko případné ztráty až do výše svého vkladu
 • smí kontrolovat podnikání, které podporuje - má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů, obdržet jeden výtisk účetní závěrky


Příjemcem vkladu tichého společníka smí být podnikatel, který splňuje jednu z podmínek:

 • je osobu zapsanou v obchodním rejstříku
 • je osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění
 • je osobou podnikající podnikající podle zvláštních předpisů
 • je osobou provozující zemědělskou výrobu zapsanou v evidenci podle zvláštních předpisů

Proč je tichý společníky tichý

Tichý společník se využívá zejména tehdy, když podnikatel netouží, aby veřejnost věděla, že potřebuje finanční výpomoc. Nejedná se tedy o nelegální nebo anonymní pomoc, jen se o ní prostě nehovoří “nahlas”. Tichý společník navíc nemá žádná práva podílet se na rozhodnutí podnikatele v rámci jeho společnosti a činnosti. Tichý společník pouze platí. Tichý společník tedy nevystupuje do žádné jiné úlohy, nemá žádná další práva a veškeré právní úkony i po uzavření smlouvy o tichém společenství připadají pouze podnikateli.


Smlouva o tichém společenstvím musí obsahovat všechny podrobnosti, podmínky a pravidla týkající se průběhu tiché spolupráce. Smlouva musí mít vždy písemnou podobu, jinak je neplatná. Většinou platí, že se tichý společník podílí nejen na nákladech, ziscích, ale i ztrátách. Uzavřením a podpisem smlouvy nevzniká nový právní subjekt a tichý společník není zapsán do obchodního rejstříku. Ke zveřejnění tichého společníka nedochází, proto je tichý společník označován jako tichý.


Ve smlouvě o tichém společenství musí být vždy uvedeno:

 • výše a druh vkladu - tj. finanční částka, právo, určitá věc nebo jiná majetková hodnota, kterou podnikatel může využít při podnikání
 • závazek podnikatele k vyplacení části zisku tichému společníkovi


Vklad tichého společníka nemusí mít pouze podobu peněžité podpory. Může jít také o věc, právo nebo jinou majetkovou hodnotu. Předmětem vkladu ale nesmí být nemovitá věc, tedy stavba spojená se zemí pevnými základy nebo pozemek. Předmětem vkladu smí být nehmotný majetek - licence, patenty, know-how (výrobně technický, organizační, obchodní nebo jiný poznatek), pohledávky apod.

Tichý společník a jeho podíl na výsledku hospodaření

Tichý společník se podnikatele nerozhodne podporovat z dobré vůle, ale samozřejmě tím sleduje výhodu pro sebe. Respektive existence tichého společník má být v ideálním případě přínosem pro obě strany. Jeho vklad mu zajišťuje podíl na zisku společnosti, přičemž nárok na tento podíl mu vzniká do 30 dní vyhotovení účetní závěrky, čí do 30 dní od schválení roční účetní závěrky.


Zisk si může tichý společník ponechat nebo jej použít k navýšení vkladu do podnikání podnikatele, s nímž uzavřel smlouvu o tichém společenství. Pro tichého společníka tato investice může přinést výnos jak z krátkodobého, tak i dlouhodobého finančního majetku. Tichý společník se však podílí i na ztrátách. V případě ztráty je vklad tichého společník ponížen o podíl na této ztrátě. I s tím musí tichý společník počítat. A jak takové tiché společenství končí?


Smlouva o tichém společenství může být ukončená nebo může zaniknout:

 • skončením doby, na kterou byla uzavřena
 • písemnou výpovědí
 • ukončením podnikání
 • prohlášením konkursu na majetek podnikatele nebo na majetek tichého společníka
 • dosáhne-li podíl na ztrátě výše vkladu tichého společníkaKomentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.