Jak postupovat při pracovním úrazu z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance

Podnikání

Přidal kulicka, dne 14. 09. 2018,  0x

Jak postupovat při pracovním úrazu z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance

Co je to pracovní úraz – definice podle zákona

Pracovním úrazem se myslí poškození zdraví nebo smrt, které byly způsobeny zaměstnanci nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů při plnění pracovních úkolů a v souvislosti s nimi.

Co naopak pracovní úraz není?

Úraz vzniklý na pracovní cestě je považován za pracovní jen tehdy, vznikl-li při plnění pracovních povinností. Uvedené znamená, že pracovními úrazy nejsou úrazy vzniklé při cestě do práce a z práce, nebo vzniklé po skončení oficiálního programu při společenských aktivitách, sportování apod.

Ani úraz vzniklý na obědě není pracovní, pokud se stal v jiné jídelně, něž provozované v objektu zaměstnavatele.

Povinnosti zaměstnance

Jakmile dojde v rámci výkonu práce k pracovnímu úrazu, je zaměstnanec povinen bezodkladně tuto skutečnost nahlásit svému nadřízenému či vedoucímu pracovníkovi. Dále je zaměstnanec povinen spolupracovat na objasnění příčiny vzniku pracovního úrazu, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

V souvislosti s upozorněním na skutečnost, má zaměstnavatel právo podrobit zaměstnance testu na alkohol i drogy. Pokud to zdravotní stav neumožňuje, bude podroben zkouškám v nemocnici.

Pokud nastane zranění u kolegy, má obdobné povinnosti, tedy spolupracovat na první pomoci i šetření příčin, jak k úrazu došlo.


Jiné povinnosti jako zaměstnanec nemáte. Všechno ostatní by za vás měl řešit zaměstnavatel.


Povinnosti zaměstnavatele

Těch je naproti povinností zaměstnance poněkud více.

1. Neodkladné úkony

To jsou zejména poskytnutí první pomoci a provedení opatření k zábraně vzniku dalších škod na zdraví i majetku.


2. Zajištění místa úrazu

Nyní je čas zajistit si důkazy, tzn. ponechat místo v původním stavu nebo zdokumentovat změny vzniklé z důsledku neodkladných úkonů do příjezdu policie (pokud musí být přivolána). Tedy připravit podklady pro zdokumentování příčin a okolností.


3. Ohlášení úrazu

Bez zbytečného odkladu, po provedení nezbytných úkonů, musíte ohlásit pracovní úraz. To, komu musíte pracovní úraz nahlásit, se liší v závislosti na závažnosti (tzn. podle doby nutné hospitalizace).

Běžně se pracovní úrazy hlásí:

  • inspektorátu práce
  • odborovému orgánu nebo zástupci pro oblast BOZP
  • pojišťovně
  • případně zaměstnavateli, který zaměstnance k vám k práci vyslal


4.Vyšetření příčin vzniku daného pracovního úrazu

Jakožto zaměstnavatel jste dále povinni vyšetřit příčiny vzniku daného úrazu (pokud to zdravotní stav umožňuje, tak za přítomnosti zaměstnance) či jiných zástupců.


Na co si dát při pracovním úrazu pozor?

  • Vždy trvejte, a to i u sebemenších pracovních úrazů, na dodržení správného postupu včetně veškeré související evidence. Tímto si vytváříte podmínky pro pozdější náhrady škody, nebo dokonce soudní spory, které mohou z tohoto pracovního úrazu vzniknout.
    I jinak banální odřenina může po čase začít hnisat. V případě, že jste neprovedli žádný záznam, nemáte nárok na žádnou kompenzaci!
  • Připravte se pečlivě na jednání s pojišťovnou. Platby za pracovní úraz jsou pro pojišťovnu výdaj, a proto se jim samozřejmě bude snažit vyhnout, kdykoliv je to jen trochu možné. Na vás je mít pečlivě vypracované důkazní materiály, abyste uspěli v obtížné obhajobě svých nároků na odškodnění.


Sečteno podtrženo

Nejprve musíte objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu (ideálně společně se zaměstnancem). Bez závažných důvodů neměňte stav pracoviště, dokud nedojde k úplnému objasnění a zdokumentování příčin. Při pracovní neschopnosti delší než 3 dny jste povinni vyhotovit záznam o pracovním úrazu ve dvou kopiích (jednu vám, druhou zaměstnanci). Po vypracování protokolu a objasnění příčin musíte celou událost hlásit stanoveným orgánům či institucím nejpozději do 5 kalendářních dnů následujícího měsíce. Policii ČR volejte v případě podezření na spáchání trestného činu.

Pozor: v případě závažnějších úrazů (hospitalizace je delší než 5 dní) hlásíte neprodleně na Oblastní inspektorát práce!

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.