Plná moc k zastupování včetně vzoru zdarma na konci článku

Podnikání

Přidal kulicka, dne 27. 10. 2018,  0x

Plná moc k zastupování včetně vzoru zdarma na konci článku

Hledáte-li odpovědi na své otázky v souvislosti s tématem plné moci, pak jste tu správně. Prozradíme vám, co je to plná moc, kdo ji uděluje a komu, jaké podmínky na ni klade zákon, a v závěru článku pro vás máme vzor plné moci zdarma, do kterého stačí vyplnit údaje, a máte hotovo. Čtěte dál. 

Co je to plná moc?

Pod pojmem plná moc se skrývá označení jednostranného potvrzení o tom, že smluvní zastoupení bylo ujednáno a vzniklo. Smluvním zastoupením je myšleno oprávnění zástupce jednat jménem zastoupeného v rozsahu stanoveném v dohodě o plné moci. Osoba, která na základě plné moci někoho jiného zastupuje je nazývána zmocněnec. Naopak osoba, která plnou moc uděluje, se nazývá zmocnitel.

Dejte si pozor, neboť drobnost jako chybné označení obou osob může vážně zpochybnit váhu tohoto dokumentu před soudem (pokud by k němu došlo). Striktně se tak vyvarujte svým vlastním pojmenováním a raději použijte termíny definované zákonem. Dále mějte vždy na paměti, že plná moc a dohoda o zastoupení není to samé. Dohoda o zastoupení je zpravidla dvoustranný právní akt.

Zvláštní formou plné moci je pak prokura. Tu uděluje podnikatel, který je zapsaný v obchodním rejstříku, prokuristovi k právním úkonům při provozování obchodního závodu či pobočky a to i k těm, ke kterým je jinak nezbytná zvláštní plná moc. Prokura z pravidla neopravňuje k zatížení a prodeji podniku. Více o prokuře viz níže.

Vybrané podmínky pro řádné udělení plné moci

 • Není podmínkou, že by plná moc musela být nezbytně písemná. Písemná musí být jen v případě, kdy to vyžaduje zákon, jde o generální plnou moc (ta opravňuje zmocněnce zastupovat zmocnitele ve všech věcech) nebo to vyžadují následné právní úkony zmocněnce.
 • Není nezbytné, aby obsahovala výslovnou akceptaci ze strany zmocněnce, neboť se konec konců jedná pouze o osvědčení pro třetí stranu.
 • Notářské ověření podpisu je nutné jen tehdy, pokud to výslovně vyžaduje zákon.
 • Nezbytně však musí obsahovat uvedení rozsahu zmocnění s výjimkou procesní plné moci advokátovi v soudním řízení, pro které plnou moc omezit nelze.

Co znamená zánik plné moci

Laicky řečeno, zánikem plné moci je myšlen moment, kdy dojde k jejímu naplnění, nikoliv zničení dokumentu nebo tak něco. Ostatní právní důvody zániku plné moci viz níže.

Zmocnitel se nemůže práva odvolat plnou moc vzdát, avšak zákon umožňuje dohodnout se na podmínkách, za kterých je možno plnou moc odvolat. Jinak lze plnou moc odvolat jen v případě, kdy by šlo o zvláště závažný důvod (viz § 442 Občanského zákoníku).

Zmocněnec může stále platně jednat, pokud zmocnitel plnou moc odvolal, ale zmocněnec se o tomto odvolání ještě nedozvěděl a pokud o tomto odvolání nevěděly ani osoby třetí strany, se kterými zmocněnec jedná. Přeloženo do srozumitelnější řeči, pokud odvoláte plnou moc, ale zmocněnec a ani ti, se kterými jedná, o tom neví, máte smůlu, jeho jednání je stále oprávněné a zcela platné.

Plná moc zaniká vždy, jakmile:

 • jsou provedena právní jednání, pro která byla zmocněnci udělena,
 • je vypovězena zmocněncem,
 • zmocnitel odvolá danou plnou moc,
 • zmocněnec nebo zmocnitel zemře, popř. zanikne (nebylo-li ujednáno jinak).

Prokura

Je zakotvena v občanském zákoníku (§ 450 až § 456) a zmocňuje jí podnikatel prokuristu ke všemu právnímu jednání, ke kterému dochází při běžném provozu obchodního závodu nebo jeho pobočky (prokura základní). Pokud je prokurista oprávněn k zcizování movité věci (zde neznamená krádež, ale prodej nebo zástavu firmy!) nebo zatěžování firmy, je to tzv. prokura rozšířená.

Na rozdíl od plné moci nabývá platnosti samotným udělením, zápis v obchodním rejstříku je deklaratorní. Další rozdíl je, že prokuristou se může stát pouze fyzická osoba, která je plně svéprávná a udělit ji může pouze podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku.

Mějte na paměti, že omezení prokury vnitřními předpisy nemá právní následky vůči třetím stranám. To znamená, že pokud jste např. zakázali prokuristovi uzavřít smlouvu na více než 2 milióny bez vaší přítomnosti, je smlouva platná, pokud strana, se kterou ji prokurista uzavřel, nemohla vědět, že k tomu není řádně oprávněn.

Prokurista nemůže prokuru udělit někomu dalšímu ani ji na někoho jiného přenést bez souhlasu podnikatele. Podnikatel může udělit prokuru více osobám (hromadná prokura) nebo jedné osobě (prokura individuální).


Vzor plné moci zdarma


Plná moc


Já, níže podepsaný .......................................................................................................

Narozen (a) ....................................................................................................................

Bytem trvale: ..................................................................................................................

z m o c ň u j i

Pana (paní) ....................................................................................................................

Narozeného (narozenou) ..................................................................…………………..........

Bytem trvale: ..................................................................................................................

pro (určení konkrétního právního úkonu/ nebo úkonů) …………………………………..


V ........................................................, dne ...................................................................


…………………………………………….

Zmocnitel


Plnou moc přijímám.

V ........................................................, dne ...................................................................


…………………………………………….

Zmocněnec


Dle vašeho uvážení můžete plnou moc doplnit např. o:

 • Zmocněnec je oprávněn za zmocnitele podepsat veškeré dokumenty, které budou dle uvážení zmocněnce nezbytné k jednáním výše uvedeným.
 • Zmocněnec je dále oprávněn podávat návrhy a žádosti, přijímat doručované písemnosti, podávat opravné prostředky nebo námitky a vzdávat se jich.
 • Vymezení doby platnosti, zániku nebo upřesnění způsobů vypovězení dohody
 • Konstatování, že tato plná moc se řídí platným právem ČR.

Komentáře:

Pro přidání komentářů je potřeba se přihlásit .

Nenacházejí se zatím žádné relace v databázi.